Župan Vukovarsko-srijemske županije, Božo Galić, u intervjuu za newsleter Hrvatske zajednice županija naveo je kanal Biđ-Bosut kao uvjet za navodnjavanje. Ostatak intervjua donosimo u nastavku. 

  1. Na koji način se Vaša županija uključuje u djelokrug navodnjavanja?

Vlada RH je početkom 2004. godine započela aktivnosti za izradu strateškog plana unapređenja poljoprivrede primjenom navodnjavanja s ciljem osiguranja uvjeta za optimalno korištenje prirodnih resursa tala i voda. Osnovano je Nacionalno povjerenstvo i Stručni tim za izradu i koordinaciju Nacionalnog projekta navodnjavanja, te je u srpnju 2005. godine izrađen i strateški dokument – Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV. Osnovni ciljevi projekta navodnjavanja u RH su borba protiv suše, povećanje proizvodnje, veća konkurentnost poljoprivredne proizvodnje na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalnije gospodarenje vodnim resursima putem izgradnje infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja sukladno potrebama i mogućnostima, te razvojem potrebnih zakonskih, organizacijskih, institucijskih, stručnih i upravnih okvira za osiguranje održivosti sustava. NAPNAV kao konkretan krajnji cilj definira izgradnju infrastrukture i primjenu uzgojne mjere navodnjavanja na 65.000 ha poljoprivrednog zemljišta do kraja 2020. godine.

NAPNAV se provodi kroz četiri faze:

  1. Planovi navodnjavanja županija
  2. Nacionalni pilot projekti navodnjavanja
  3. Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja
  4. Sanacija i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih sustava za navodnjavanje

Vukovarsko-srijemska županija je već sljedeće godine 2006. izradila Plana navodnjavanja Vukovarsko srijemske županije kao strateški plan i podlogu za izradu dokumentacije detaljne razine.

Na području naše županije provode se dva nacionalna pilot projekta to su:

Biđ- Bosutsko polje – 4.000 ha (Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija)

Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje od rijeke Save do kanala Konjsko, ukupne duljine od 14.772 m i prosječne širine pojasa zahvata 120 m, osim direktnog izvora vode za navodnjavanje, imati će i ulogu dohranjivanja dominantnih vodotoka Bosut i Biđ  te manjih prirodnih i/ili umjetnih vodotoka u malovodnim mjesecima čime se stvaraju uvjeti za navodnjavanje poljoprivrednih površina na širem području.

Opatovac– 705 ha (Općina Lovas)

– dvije Faze:  I. faza – izgradnja akumulacije Opatovac volumena cca 1.000.000 m3

                    II. faza – sustav navodnjavanja na 705 ha

       2. Koje projekte vezane za navodnjavanje bi istaknuli kao bitne za Vašu županiju?

Jedan od najvažnijih projekata je melioracijski kanal Biđ-Bosut sa crpnom stanicom na rijeci Savi koji će po završetku izgradnje osigurati dovoljnu količinu vode za navodnjavanje na projektiranim sustavima:

Sustav navodnjavanja SOPOT  (730 ha)

Sustav navodnjavanja BLATA – Cerna (cca 550 ha)

Sustav navodnjavanja ERVENICA (cca 700 ha)

Sustav navodnjavanja PENAVE(cca 1000 ha)

Također je važan i projekt crpne stanice Sokolovac smještene na Dunavu u Sotinu koja će osigurati dovoljnu količinu vode za navodnjavanje sustava navodnjavanja Grabovo (cca 1.600 ha), Kajiševac (320), Tovarnik (cca 1.700 ha).

Izgradnjom crpnih stanica na rijekama Savi i Dunavu stvaraju se uvjeti za navodnjavanje poljoprivrednih površina na širem području uz prirodne i umjetne vodotoke u malovodnim mjesecima.

     3. Zbog čestih suša koje obuhvaćaju veliko područje i značajno umanjuju urod, potrebe za navodnjavanjem na našim prostorima su vrlo izražene. Na koji način županija pomaže poljoprivrednicima u sustavima navodnjavanja?

Vukovarsko-srijemska županija se od samog početka NAPNAV-a aktivno uključila, kako u financiranje same izradu potrebne projektne dokumentacije za izgradnju sustava navodnjavanja, tako i u edukaciju poljoprivrednika o važnosti navodnjavanja i mogućnosti poljoprivredne proizvodnje uz primljenu navodnjavanja organiziranjem niza seminara i predavanja.

Prvi izgrađeni projekt je sustav navodnjavanja Poljoprivrednog dobra Poljopriverdno-šumarske škole Vinkovci, na kojem učenici Škole imaju priliku steći praktična znanja o proizvodnji uz primjenu navodnjavanja.

I na kraju, važno je uz navodnjavanje navesti i Centar za kompetencije u ratarstvu i povrtlarstvu, koji je dobio oznaku Projekt od nacionalnoga interesa. Zamišljen je na poticaj poslovne zajednice te bi trebao potaknuti ekonomski rast temeljen na istraživanju i razvoju te transferu novih tehnologija u poljoprivredi. Dakle, pripomoći će stvaranju novih proizvoda ili proizvoda sa novim svojstvima koji će biti lakše utrživi i s većom cijenom, a na korist svih zainteresiranih poljoprivrednih gospodarstava.

newsleter Hrvatske zajednice županija – link