Za sva Vaša pitanja, prijedloge, kritike, sugestije i pohvale upućene Vukovarsko – srijemskoj županiji možete se koristite ovim obrascem. Molimo Vas da ispunite sva predviđena polja, jer se u suprotnom obrazac neće moći poslati.

Odgovori stižu u najkraćem mogućem vremenu na Vašu e-mail adresu.

Hvala unaprijed.

 • Vukovar, Županijska 9

  +385 32 454 444

 • Vinkovci, Glagoljaška 27

  +385 32 344 111

  Najčešće postavljena pitanja

  Na web stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr , pod posebnom rubrikom Najčešća pitanja i odgovori – obavili smo nekoliko pitanja i odgovora koja stanovnici naše županije najčešće postavljaju usmeno ili pismeno, te traže upute o pojedinim uslugama koje Županija kao područna (regionalna) samouprava obavlja u svojem djelokrugu.

  Kako bi olakšali i građanima komunikaciju kao i dobivanje informacija navodimo nekoliko pitanja i odgovora po rubrikama:

  1. Dodjeljuje li Vukovarsko-srijemska županija potpore poduzetnicima i/ili gospodarstvenicima?

  Vukovarsko-srijemska županija u prvom kvartalu 2019. godine planira donijeti odluku o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

  2. Za koga su namijenjene potpore?

  Potpore se odobravaju za projekte i aktivnosti utvrđene Programom poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. -2022.

  3. Tko se ima pravo prijaviti na natječaj za dodjelu potpora?

  Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

  4. Gdje će biti objavljen Poziv za dodjelu potpora te uvjeti samog natječaja?

  Poziv kao i uvjeti natječaja biti će objavljeni na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije.

  5. Što su ”de-minimis” potpore i dodjeljuje li ih županija ?

  „De-minimis“ potpore su državne potpore male vrijednosti ograničene iznosom od 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti za jednog poduzetnika u razdoblju od tri fiskalne godine. Vukovarsko-srijemska županija u suradnji sa Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i poslovne banke zajednički provode Projekt „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu“ te Program „Kreditom do uspjeha 2014“, Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti“ koji se ubraja u ”de-minimis” potpore.

  6. Što je Županijska razvojna strategija te gdje se može naći?

  Županijska razvojna strategija (ŽRS) temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave, u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije, u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja, te na razvoj slabije razvijenih područja. Temeljem Analize stanja i SWOT analize utvrđena je vizija, strateški ciljevi, mjere i prioriteti Vukovarsko- srijemske županije. Strategija ostvarenja vizije te ispunjenje i strateških ciljeva dani su kroz postavljene prioritete unutar svakog pojedinog cilja te definirane mjere unutar pojedinih prioriteta. Nositelj izrade ŽRS VSŽ 2020. bio je Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Čitav dokument može se pronaći na službenim stranicama županije.

  7. Gdje se mogu pronaći otvoreni te natječaji u najavi sufinancirani sredstvima EU?

  Sve informacije o otovorenim i natječajima u najavi možete pronaći na stranicama http://europski-fondovi.eu/natjecaji kao i na stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji.

  1. Dodjeljuje li Županija potpore poljoprivredi?

  Županija dodjeljuje potpore poljoprivredi prema Programu potpora poljoprivredi na području VSŽ za 2016.-2020.

  2. Tko ima pravo na potpore poljoprivredi?

  Pravo na potpore mogu ostvariti:

  poljoprivredna gospodarstva
  udruženja poljoprivrednih proizvođača
  pravne osobe registrirane za veterinarske djelatnosti
  akreditirani laboratoriji za analizu tla

  3. Za koje aktivnosti se dodjeljuju potpore?

  Vukovarsko-srijemska županija će za razdoblje 2016. – 2020. godine dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

  Mjera 1: Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje
  Mjera 2: Unapređenje poljoprivredne infrastrukture
  Mjera 3: Potpora jačanju poljoprivrednoga sektora i ruralnoga razvoja stjecanjem znanja i vještina
  Mjera 4: Poticanje za kandidiranje na EU fondove
  Mjera 5: Sufinanciranje kamata
  Mjera 6: Sakupljanje animalnoga otpada i suzbijanje i životinjskih i biljnih bolesti
  Mjera 7: Sufinanciranje analiza i popravka poljoprivrednog zemljišta

  4. Koji je postupak dodjela potpore poljoprivredi?

  Potpora se dodjeljuju na temelju provedenog natječaja a temeljem uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije 2016-2020. god. Javni poziv raspisuje župan Vukovarsko-srijemske županije sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim ovim Programom i Pravilnikom.

  5. Kada Županija objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora?

  Tijekom tekuće godine do utroška sredstava.

  1. Što je javna nabava?

  Javna nabava u smislu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu li roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

  2. Na temelju kojih kriterija se donosi Odluka o odabiru u postupku Javne nabave?

  Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) je jedini kriterij odabira ponude.

  Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška (primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka) te može uključivati najbolji omjer cijene i kvalitete. Uvođenjem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija (nasuprot kriteriju najniže cijene) ispunjavaju se očekivanja stručne i cjelokupne zainteresirane javnosti, osobito poduzetnika, koji očekuju značajne financijske i druge učinke kao posljedicu povećane primjene toga kriterija u postupcima javne nabave. Osnovna svrha ekonomski najpovoljnije ponude je identificirati ponudu koja daje najbolju vrijednost za uloženi novac te omogućiti usporedbu ponuda i po drugim kriterijima osim po cijeni.

  3. Koji su temeljni ciljevi javne nabave?

  Temeljni cilj javne nabave jest osigurati gospodarski opravdano trošenje i nadzor proračunskih sredstava.

  Kratkoročni ili primarni ciljevi javne nabave su racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava.

  Dugoročni ili sekundarni ciljevi javne nabave predstavljaju pravnu sigurnost, povećanje tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i kriminala, pozitivan utjecaj na gospodarski rast i razvoj države, te na zapošljavanje. Također unaprjeđenje upravljanja javnim financijama, očuvanje okoliša, te u konačnici ostvarivanje najbolje vrijednosti državi, te njenim tijelima za javni novac.

  4. Može li se natječaj poništit, ukoliko je istekao rok za zaprimanje natječajne dokumentacije a koverte nisu ni otvorene?

  Može, ako u roku od 60 dana nije doneseno Rješenje o rasporedu i plaći, do donošenja Rješenja natječaj se može poništiti. (Primjerice iz razloga promjene Pravilnika, spajanja ili razdvajanja UO, te gubitka potrebe za zaposlenjem na određeno radno mjesto zbog preraspodjele poslova i sl. o čemu odlučuje čelnik tijela, odnosno pročelnik.)

  1. Kada će biti raspisan Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode udruge iz područja socijalne skrbi?

  Na stranicama Vukovarske srijemske županije objavljen je godišnji plan Javnog natječaja za financiranje/sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge osoba s invaliditetom i udruge umirovljenika VSŽ za 2019. godinu
  Tim planom predviđeno je da će rok za raspisivanje Javnog natječaja biti travanj 2019.
  Na Natječaj se mogu prijaviti sve udruge i druge organizacije civilnog društva sa sjedištem na području VSŽ čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, a čija djelatnost se temelji na potrebama zajednice u području socijalne skrbi

  2. Tko može ostvariti pravu na jednokratnu financijsku pomoć iz područja socijalne skrbi?

  Jednokratnu financijsku pomoć iz područja socijalne skrbi može ostvariti samac ili obitelj sa prebivalištem na području VSŽ, a koji su se našli u trenutačnoj materijalnoj ugroženosti na koju nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga ne mogu podmiriti neke osnovne životne potrebe (npr. bolest ili smrt člana obitelji, troškovi liječenja ili rehabilitacije osoba oboljelih od teških zloćudnih i kroničnih bolesti, elementarne nepogode i sl.)

  3. Da li Vukovarsko-srijemska županija ima mjesto za prihvat beskućnika?

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je plan zbrinjavanja beskućnika u RH i plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima 2018/2019. Tim planom predviđeno je da Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, prema potrebi bude mjesto za zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima 2018/2019.
  Za trajno zbrinjavanje beskućnika ne postoji mogućnost na području Vukovarsko-srijemske županije.

  4. Tko ima pravo na naknadu za troškove ogrijeva?

  Pravo na troškove ogrjeva priznaje se samcu ili kućanstvu, isključivo korisniku zajamčene minimalne naknade, koji se griju na drva, na način da mu se jednom godišnje osigura 3m drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u iznosu koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

  5. Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje obiteljskog doma?

  Dokumentacija koja je potrebna za otvaranje obiteljskog doma objavljena je na web stranici Vukovarsko-srijemske županije, u rubrici Dokumenti i publikacije/ Upravni odjel za socijalnu skrb/ Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta – obiteljski dom.
  Detaljnije informacije možete dobiti osobno u Upravnom odjelu za socijalnu skrb, Glagoljaška 27, Vinkovci ili telefonom na broj 032/544-045.

  Najčešće postavljena pitanja iz područja zdravstva:

  1. Kako ostvariti zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba?

  Zdravstveno neosigurana osoba može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu na teret Državnog proračuna odnosno javiti se u Ured državne uprave, Služba za društvene djelatnosti, Vinkovci, Glagoljaška 27, kontakt telefon: 032/348-160

  2. Kome se obratiti za pitanja prava pacijenata?

  Za sva pitanja vezano za prava pacijenata stranka se može obratiti Povjerenstvu za zaštiti prava pacijenata Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci, Glagoljaška 27, a informacija se može dobiti i na telefon Povjerenstva: 344-037

  3. Na koji broj se može dobiti mrtvozornik radi obavljanja mrtvozorenja u slučaju smrti kod kuće?

  U slučaju kada osoba umre kod kuće, za dolazak mrtvozornika obitelj treba nazvati Službu 112

  4. Sufinanciraju li se programi i projekti udruga iz područja zdravstva?

  Upravni odjel za zdravstvo u svom Proračunu osigurava financijska sredstva, te objavljuje jednom godišnje javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja zdravstva.

  Pitanja iz područja obrazovanja:

  1. Dodjeljuje li Županija stipendije?

  Županija dodjeljuje stipendiju u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno po studentu, a stipendija se isplaćuje 10 mjeseci u godini.

  2. Tko ima pravo na stipendiju?

  Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti državljani RH s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije.

  3. Koji su kriteriji za dodjelu stipendija?

  Kriteriji su rezultati bodovanja prema osnovnim uvjetima:

  * uspješnost u studiranju i srednjoškolskom obrazovanju,

  *nadarenost,

  *deficitarnost zanimanja i

  * materijalno stanje kandidata;

  a bodovanje se vrši sukladno odredbama koje su navedene u Pravilniku o dodjeli stipendija studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije.

  4. Koji je postupak dodjele stipendije?

  Odluku o raspisivanju javnog Natječaja za dodjelu stipendije donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije, na prijedlog Upravnog odjela za obrazovanje. Temeljem navedenog, Upravni odjel za obrazovanje provodi natječaj za dodjelu stipendija.

  5. Kada Županija objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije?

  U listopadu/studenom tekuće godine po Odluci župana.

  1. U koji Europski projekt se uključio Upravni odjel za sport, mlade i demografiju ?

  Upravni odjel za sport, mlade i demografiju uključen je u Europski projekt financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije koji osigurava besplatnu prehranu u školskoj godini 2018./19. za djecu čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi. Projekt „Užina za sve III“ obuhvaća ugrožene učenike iz 30 osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije, a ukupna vrijednost projekta je 1.476.050,78 kuna.

  2. Koje demografske mjere provodi Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije?

  Sufinancira kupovinu nekretnine mladima i mladim obiteljima s područja Županije. U suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i regionalni razvoj putem Javnog poziva potiče razvoj poduzetništva na području Županije za 2019.godinu. Također sufinancira izgradnju/sanaciju dječjih vrtića.

  3. Koje mjere i programe provodite na području Županije kako bi se poboljšao život mladih?

  Provodi mjere prijevoza studenata – kroz sufinanciranje prijevoza redovnim studentima s područja Vukovarsko-srijemske županije. Organizira tribine, stručne skupove i međužupanijske susrete sa temama koje se izričito tiču mladih i problema sa kojima se u društvu susreću. Surađuje i sa udrugama koje surađuju sa mladima na području Županije. Iz vlastitog proračuna financira prehranu učenicima koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve III“ u iznosu od 500.00,00 kuna u školskoj godini 2018./19.

  4. Što UO za sport, mlade i demografiju čini po pitanju edukativnog i preventivnog rada u društvu?

  Organizacijom tematskih predavanja, tribina, radionica i seminara podiže svijest o problemima različitih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja, prevenciji konzumiranja i zlouporabe alkohola, opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, kao i prevenciji vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja koja pogađaju naše društvo, osobito mlade. U radu i inicijativama koje provodi, povezuje sve županijske i gradske odgojno-obrazovne ustanove, socijalne i kulturne institucije, ali i širu javnost.

  5. Na koji način Vukovarsko-srijemska županija podupire rad sportskih klubova i udruga na svom području?

  Vukovarsko-srijemska županija financira rad Županijskog saveza športova VSŽ i sam Savez školskih športskih društava VSŽ, (natjecanja školskih športskih klubova). Također raspisuje Javni poziv za sportske donacije, sufinancira programe i aktivnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini i raspisuje Javni poziv za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18. godina. Organizacija Olimpijskog festivala 5. i 6. razreda te Olimpijskog festivala dječjih vrtića također je dio županijskih aktivnosti.

  1.Temeljem čega se objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije?

  Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90 i 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” br. 76/93., 11/94. i 38/09.) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije br. 2/16.). U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi.

  2. Što su javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi?

  Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su kulturne djelatnosti, manifestacije, te programi i projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.

  3. Tko može podnijeti prijavu?

  Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima iz područja kulture i tehničke kulture na području Vukovarsko-srijemske županije.

  4. Kako se prijavljuju programi?

  Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr
  Popunjene prijavnice predlagatelji trebaju dostaviti poštom s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima, na sljedeću adresu:

  Vukovarsko-srijemska županija

  Upravni odjel za turizam i kulturu

  – Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi –

  Županijska 9

  32 000 Vukovar.

  5. Kada Županija objavljuje poziv za predlaganje Programa?

  Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije raspisuje se jedanput godišnje nakon donesenog proračuna VSŽ .