Antikorupcijsko povjerenstvo VSŽ

Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Osim što je u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima, ona predstavlja i devijaciju temeljnih društvenih načela. Stoga borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva.

Republika Hrvatska ima uspostavljen zakonodavni okvir kao preduvjet efikasnom suzbijanju korupcije gdje postoji prostor za daljnja unaprjeđenja na područjima sistematizacije, nadzora i osiguravanja njegove provedbe te je stoga donesena Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“ 26/15).

Prethodna Strategija suzbijanja korupcije („Narodne novine“ broj 75/08) bila je usmjerena na izgradnju institucionalnog i zakonskog okvira, uspostavu koordiniranih međuresornih radnih procesa te na suzbijanje i procesuiranje korupcije. Kao svoja temeljna načela navodi načelo sprječavanja (obvezuje sva nadležna tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj, kao i jedinice lokalne i područne samouprave da donesu i provedu mjere sustavnog otklanjanja uzroka korupcije) i načelo suradnje (obvezuje sva tijela zadužena za provođenje Strategije i Akcijskog plana na suradnju u provođenju mjera, sukladno pozitivnim propisima).

Nova Strategija je fokusirana na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka. Strategija promovira integritet i transparentnost u radu državnih tijela i institucija, stavljajući naglasak na odgovornost osoba na javnim funkcijama. Strategija odražava bezuvjetnu političku opredijeljenost za borbu protiv korupcije i stvaranje sustavnih rješenja za učinkovito suzbijanje korupcije na svim razinama.

Na preporuku Ministarstva pravosuđa i na temelju Strategije borbe protiv korupcije Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 19/14) kao savjetodavnog tijela koje će se na lokalnoj i regionalnoj razini baviti problematikom suzbijanja korupcije i edukacijom o njezinim štetnim posljedicama.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova koje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje imenuje Županijska skupština iz redova vijećnika i uglednih javnih djelatnika.

Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 25. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela je Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 1/16).

U okviru svog djelokruga Antikorupcijsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine obavlja poslove praćenja i suzbijanja korupcije na području Vukovarsko-srijemske županije

– poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprečavanje korupcije

– poslove praćenja provedbe nacionalnih dokumenata koji se odnose na suzbijanje korupcije, kao i bavljenje problematikom suzbijanja korupcije i edukacijom o njenim štetnim posljedicama na području Vukovarsko-srijemske županije

– rad Povjerenstva je javan i odvija se na javnim sjednicama, a o svom radu može i na druge načine informirati javnost (sazivanje tiskovnih konferencija)

Prva sjednica Antikorupcijskog povjerenstva održana je 11. travnja 2016. godine na kojoj su usvojeni Etički kodeks i Plan rada Antikorupcijskog povjerenstva u kojemu se glavnina aktivnosti odnosi na edukaciju zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, otvaranje prema građanima i transparentnost rada jedinica lokalne samouprave.