Službeni vjesnik

Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije je službeno glasilo Županije. U službenom glasilu objavljene su odluke i drugi opći akti iz djelokruga rada Županijske skupštine, Župana i drugih tijela Županije. U službenom glasilu objavljuju se opći akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije koje nemaju svoje službeno glasilo, a na temelju posebnog sporazuma.

Arhiva