Međunarodna i regionalna suradnja

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u listopadu 2001. godine započeo je zahtjevan put Republike Hrvatske ka članstvu u Europskoj uniji, a koji se intenzivirao u listopadu 2005. godine kada su započeli pregovori o pristupanju RH s Europskom unijom, odnosno proces prilagođavanja zajedničkoj pravnoj stečevini EU, tzv. Acquis-u. RH je pregovore za 35 poglavlja završila 30. lipnja 2011. godine te je 9. prosinca 2011. potpisala Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Nakon pozitivnog ishoda Referenduma građana, održanog 22. siječnja 2012. te predstojeće ratifikacije Ugovora u parlamentima svih zemalja članica EU, Republika Hrvatska postati će 28. punopravnom članicom Europske unije 01. srpnja 2013. godine.

U cilju što uspješnijeg integriranja Republike Hrvatske u Europsku uniju, osnovano je  Ministarstvo za europske integracije, današnje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a koje je bilo zaduženo i za koordinaciju programa tehničke pomoći Europske unije, informiranje javnosti o procesu približavanja EU, obrazovanje i usavršavanje državnih službenika u području europskih integracija te za prevođenje pravnih dokumenata EU potrebnih za usklađivanje pravnog sustava. Kako bi se proces europskih integracija približio raznim dionicima i lokalnom stanovništvu, u županijama su 2000. godine osnovani Županijski savjeti za europske integracije, pa tako i Savjet za europske integracije Vukovarsko-srijemske županije koji od tada provodi permanentno informiranje i obrazovanje o EU kroz razna predavanja, tribine, obilježavanje EU tjedna i sl. kao i jačanje institucionalnih sposobnosti i ljudskih potencijala za pripremu projektnih prijedloga po standardima Europske unije. 2005. godine osnovan je Upravni odjel za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj koji je ujedno i tajništvo i logistička potpora Savjetu za europske integracije Vukovarsko-srijemske županije.

Kroz Upravni odjel za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemska županija aktivno sudjeluje u radu nekoliko značajnih međunarodnih organizacija te ostvaruje međunarodnu i regionalnu suradnju s europskim zemljama i regijama.

Suradnjom u institucijama kao što su Euroregija Dunav-Drava-Sava, Radna zajednica podunavskih regija, Institut regija Europe ili pak Skupština europskih regija stječu se i razmjenjuju nova iskustva i ideje te pronalaze partneri za zajedničke projekte koji se mogu kandidirati na natječaje Europske unije. Dvije trećine europskog zakonodavstva implementira se na regionalnoj i lokalnoj razini, a Europska unija izdvaja velika sredstva za potrebe Kohezijske politike namijenjene ujednačavanju regionalnog razvoja. Ova politika utemeljena je i u novoj Europskoj politici o makro-regionalnoj suradnji koja se manifestira u EU Strategiji za dunavsku regiju koju je Vijeće EU usvojilo 13. travnja 2011. godine.  Cilj iste je promocija teritorijalne suradnje i interakcije među regijama dunavskog sliva, a koje su na različitim stupnjevima gospodarskog razvoja. Izravno sudjelujući u pripremi i provedbi iste, Vukovarsko-srijemska županija nastoji izvući konkretne koristi iz inter-regionalnih i prekograničnih veza, s obzirom da su iste idealna mjesta za prezentaciju i provođenje projekata. Dunavska strategija, odnosno točnije njezin Akcijski plan, koncipiran je kao „živi“ dokument čija će se implementacija kontinuirano pratiti i verificirati i, ukoliko to bude potrebno, dopunjavati od strane zemalja sudionica.

Iz prethodno navedenog vidljivo je da je suradnja s drugim regijama vrlo bitan segment djelovanja Vukovarsko-srijemske županije. Bogata kulturna baština nacionalnih manjina također predstavlja dobar temelj za jačanje suradnje sa zemljama njihova porijekla. U tom smislu VSŽ je ojačala prekograničnu suradnju jedinica lokalne samouprave, udruga i raznih institucija što svakako doprinosi smanjenju negativnog utjecaja granica na razvoj ove pogranične regije. Tijekom proteklih godina VSŽ je ostvarila vrlo dobru regionalnu suradnju kroz bilateralne kontakte te potpisala niz bilateralnih Sporazuma o suradnji na svim područjima, od gospodarstva, preko zdravstva i kulture do turizma i sporta. 

2007. godine Vukovarsko-srijemska županija osnovala je Agenciju za razvoj „Hrast“ d.o.o. čiji najvažnije aktivnosti obuhvaćaju strateško planiranje i regionalni razvoj, pripremu i provedbu projekata, unaprjeđenje investicijske klime i poslovnog okruženja, potpore srednjem i malom poduzetništvu, razvoj ljudskih potencijala te razvoj ruralnog područja.  Agencija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU akreditirana kao regionalni koordinator za Vukovarsko-srijemsku županiju. Uloga Agencije u tom smislu su sve aktivnosti vezane za koordiniranje i poticanje razvoja na razini županije i statističke NUTS II regije.

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 2017. godine kao javna ustanova, a započela je s djelovanjem 1. siječnja 2018. godine nakon prijenosa gospodarske cjeline Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. u njeno vlasništvo. (www.ra-vsz.hr)

U svjetlu predstojećeg ulaska RH u EU, kada će nam na raspolaganju biti izdašni instrumenti Kohezijski politike EU, važnost prisutnosti u Briselu postaje neizbježna. Stoga je u listopadu 2012. godine Vukovarsko-srijemska županija potpisala Sporazum o suradnji i zajedničkom korištenju  prostora Predstavništva Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje u Briselu, a što nam omogućava pristup organizacijama koje su od ključnog značaja za regionalni razvoj (www.slavonija-baranja.eu).