Danas je u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, održana radionica u svezi izrade Priručnika o registru onečišćavanja okoliša s naglaskom na Vodič za izračun emisija u zrak. Na radionici su bili nazočni francuski eksperti, kao nosioci izrade Priručnika, te predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Pored rečenih pozvani s ciljem davanja svojih prijedloga djelatnici iz četiri županije, koji u svojim županijama obavljaju poslovima kontrole kvalitete i verifikacije dostavljenih podataka u Registar onečišćavanja okoliša, konkretno iz Istarske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Ciljevi radionice:

Prezentacija radne verzije Priručnika o registru onečišćavanja okoliša s naglaskom na Vodič za izračun emisija u zrak, koji su izradili francuski stručnjaci.

Na radionici ispred Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode je bio nazočan Savo Borjanić, savjetnik za zaštitu okoliša, koji je aktivno sudjelovao u radu na izradi Vodiča za izračun emisija u zrak ( u daljnjem tekstu: Vodič ) i iznio je prijedloge ispred Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, u cilju izrade što kvalitetnijeg Vodiča, s tim u vezi vodič bi trebao sadržavati slijedeće:

– primjere izračuna emisija u zrak, što bi olakšalo obveznicima dostave podataka o ispuštenim količinama emisija u zrak (tvrtkama/obrtima);

– zatim izračun i unos podataka u Registar onečišćavanja okoliša;

– izraze ( formule ) za izračune emisija u zrak, ukoliko je gorivo prirodni plin, lako i ekstra lako loživo ulje, drvni otpad ili bioplin,

– također, bi bilo potrebno navesti faktore emisija onečišćujućih tvari, donje ogrjevne vrijednosti najčešćih goriva, što se u kom slučaju obvezno izračunava, tj. koje emisije da se prikažu primjeri ispunjenog obrazaca, konkretno obrasca Ispuštanje u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora ( PI-Z ) za više slučajeva ispuštanja emisija iz proizvodnih procesa sa i bez izravnog kontakta produkata izgaranja goriva sa sirovinom te u slučaju dobivanja toplinske energije.

Predloženo je upućeno na znanje francuskim stručnjacima, koji su izradili radni materijal Vodiča.