Danas je u „Palači  Srijem“ u Vukovaru , održana  22. Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije s temom „Izrada Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine.“

Nakon pozdravnih riječi zamjenika župana, Željka Cirbe i direktora Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Ilije Cote, radni dio koordinacije predvodio je Ivan Ambroš, voditelj Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje u Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Cilj tematske koordinacije bio je upoznavanje čelnika jedinica lokalne samouprave s dosadašnjim tijekom izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine, te predstavljanje faze koja slijedi – izrada Akcijskog plana provedbe.

Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ŽRS-a, a omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih aktivnosti, programa i projekata potrebnih za provedbu ŽRS-a u određenom (trogodišnjem) razdoblju.

Budući je Akcijski plan podloga za sustavnu kontrolu i nadzor provedbe, u procesu izrade Akcijskog plana ŽRS-a, kao i prilikom njegovog godišnjeg usklađivanja, ključna je suradnja Županije s jedincima lokalne samouprave, te svim ostalim potencijalnim izvorima financiranja provedbe ŽRS-a, a sve u svrhu što kvalitetnije izrade ovog važnog strateškog dokumenta.