REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 334-05/24-01/02

URBROJ: 2196-01-24-1

Vinkovci,  12. veljače 2024.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni test, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/21) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u dodatnu ponudu smještajnih objekata iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu putem projekta „Razvoj aktivnog turizma Vukovarsko-srijemske županije“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. – 2025. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 2/23) župan Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA ULAGANJA U DODATNU PONUDU SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ  ŽUPANIJI IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU PUTEM PROJEKTA „RAZVOJ AKTIVNOG TURIZMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE“

Članak I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnoga poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku: Županije) za 2024. godinu smještajnim objektima sa svrhom obogaćivanja sadržaja smještajnih objekata i promicanja cikloturizma i privlačenja novih posjetitelja i turista putem projekta „Razvoj aktivnog turizma Vukovarsko-srijemske županije“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. – 2025. godine („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 2/23, u daljnjem tekstu: Program).

Potpore ovog Javnog poziva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list Europske unije L 352/1).

Članak II.

KORISNICI POTPORA

Bespovratne potpore se dodjeljuju poslovnim subjektima kategoriziranim sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ( NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21 ), a u kontekstu ovog Javnog poziva pružateljima smještajnih usluga koji svoju djelatnost obavljaju na području Vukovarsko-srijemske županije gdje su i registrirani.

      

Članak III.

VISINA POTPORA

Bespovratna potpora Vukovarsko-srijemske županije dodjeljuje se u iznosu od 500.00 EUR po poslovnom subjektu za kupovinu bicikala i biciklističke opreme,  ukupna vrijednost Javnog poziva je 10.000,00 EUR.

Članak IV.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu potpora ostvaruju poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području županije
 • podnositelj je registriran za djelatnost za koju se prijava podnosi
 • objekt za pružanje usluga u ugostiteljstvu se nalazi na području Županije
 • nepostojanje poreznog duga
 • nepostojanje duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji
 • u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi 
 • poslovni subjekt nije ostvario više od dva puta unutar pet godina sredstva za kupovinu bicikala po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u dodatnu ponudu smještajnih objekata iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije putem projekta „Razvoj aktivnog turizma Vukovarsko-srijemske županije“

Članak V.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • kupovina bicikala
 • kupovina biciklističke opreme (do punog iznosa dodijeljene potpore)

Članak VI.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i ovjeren obrazac Zahtjeva za jednokratnu potporu
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 4. Rješenje za ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta po Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

       Članak VII.

Sve pristigle prijave će ocijeniti članovi Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora ugostiteljskim objektima sa svrhom obogaćivanja sadržaja u turističkoj ponudi Županije i poboljšanja smještajne ponude u 2024. godini.  

Način rada Povjerenstva uređen je posebnim Poslovnikom.

Odluku o dodjeli potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od njezinog donošenja.

S korisnicima potpore temeljem ovog Javnog poziva sklopit će se Ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi korisnika i Županije. Prijavitelj je nakon potpisivanja Ugovora u obvezi predloženi projekt realizirati u cijelosti, odnosno sredstva namjenski utrošiti.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

Prijave na ovaj poziv dostavljaju se u digitalnom obliku na e-mail: turizam@vusz.hr

i preporučenom poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ULAGANJA U DODATNU PONUDU SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Glagoljaška 27

32100 Vinkovci

Članak VIII.

Javni poziv je otvoren do 15. ožujka 2024. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Pristigle prijave se obrađuju, te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja u poštanskom uredu. Prijave pristigle nakon 15. ožujka 2024. godine kao i prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava neće se razmatrati.

Za nepotpune prijave kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo će tražiti nadopunu dokumentacije koju je Prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka Zahtjeva za nadopunu dokumentacije. Ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova prijava se neće razmatrati u okviru ovog Javnog poziva. Prijavitelji koji nisu odabrani za financiranje, mogu u roku 8 dana od primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

Članak IX.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Članak X.

Sve informacije vezane za Javni poziv možete dobiti u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije, broj telefona 032/344-032 ili na e-mail turizam@vusz.hr.

                                                                                                                         ŽUPAN

                                                                                                                       Damir Dekanić, dipl. ing.