U 2016. godini je uspješno završena izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) za energetsku obnovu Osnovne škole Mitnica Vukovar koja je preduvjet za Natječaj za izvođenje radova energetske obnove škole. Projekt je 100% sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iMinistarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Projekt su pripremali djelatnici EKO-SUSTAV-a d.o.o. i  OŠ Mitnica u suradnji sa razvojnom agencijom Hrast d.o.o.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Cilj Projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

Provedbom Projekta za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Mitnica procjenjuje se smanjenje potrošnje toplinske energije za grijanje za minimalno  20% energije za grijanje i hlađenje.

Više informacija o projektima energetske obnove na linku:http://www.strukturnifondovi.hr/