Upravna tijela i službe

Ured župana

PROČELNIK

 

Marko Dikonić, dipl.iur.

E-mail: marko.dikonic@vusz.hr

Tel: 032 / 454-303

SJEDIŠTE ŽUPANIJE

Vukovar, Županijska 9

Tel:  032/ 454-201

Fax: 032 / 454-200

Opis poslova i aktivnosti

Ured župana je stručna služba koja obavlja organizacijske, stručno- administrativne poslove, poslove odnosa s javnošću, protokolarne, pomoćno-tehničke i druge poslove vezane za rad župana i drugih dužnosnika Županije.

U okviru svog djelokruga Ured župana obavlja slijedeće poslove:

  • poslove vezane za ostvarivanje programa aktivnosti župana
  • poslove vezane za komuniciranje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave
  • poslove organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti i poslove vezane za međužupanijsku suradnju
  • poslove informiranja javnosti o aktivnostima župana i drugih dužnosnika Županije te praćenje sredstava javnog informiranja o događanjima značajnim za rad Županije
  • obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama
  • pripremanje materijala za javne istupe župana i drugih dužnosnika Županije
  • obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove iz područja ekonomije, gospodarstva, navodnjavanja, prometa i infrastrukture te drugih područja od značaja za razvoj županije