Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravna tijela i službe

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

PROČELNIK

 

Mario Adamović, mag.iur.

E-mail: mario.adamovic@vusz.hr

SJEDIŠTE

Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-122

Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi u okviru samoupravnog djelokruga Županije.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u okviru svog djelokruga obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje opće i pojedinačne akte za područje zdravstva koje donosi Skupština i župan
 • provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje zdravstva
 • predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima zdravstva
 • koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja zdravstva      
 • izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja zdravstva te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu
 • predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti zdravstva u okviru nadležnosti Županije
 • sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite
 • prati zakonitost rada ustanova iz područja zdravstva kojima je osnivač Županija
 • rješava o pravima građana i drugih osoba iz zakonom propisane nadležnosti tijela
 • obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima
 • poslove provedbe akata Skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela
 • obavlja poslove vezane za sufinanciranje rada udruga iz djelokruga ovog Odjela, a sukladno zakonu i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • izrađuje opće i pojedinačne akte za područje  socijalne skrbi koje donosi Županijska skupština i župan
 • provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje socijalne skrbi,
 • predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima socijalne skrbi
 • koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja socijalne skrbi,
 • izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja socijalne skrbi te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu,
 • predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti socijalne skrbi u okviru nadležnosti Županije,
 • sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja ustanova socijalne skrbi,
 • prati zakonitost rada ustanova iz područja socijalne skrbi kojima je osnivač Županija,
 • u suradnji s resornim ministarstvima i drugim upravnim institucijama RH organizira i prati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o osobama treće životne dobi,
 • rješava o pravima građana i drugih osoba iz Zakonom propisane nadležnosti tijela,
 • obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima,
 • rješava po žalbama protiv pojedinačnih akata koje donose upravna tijela općina i gradova  s područja Županije u oblasti socijalne skrbi. 

Upravni odjel za zdravstvo i socijanu skrb obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja sukladno zakonu i podzakonskim propisima.
Socijalne ustanove u Vukovarsko-srijemskoj županiji