Upravni odjel za turizam i kulturu

Upravna tijela i službe

Upravni odjel za turizam i kulturu

PROČELNICA

 

Tamara Kalistović, univ.spec.st.eur.

E-mail: tamara.kalistovic@vusz.hr

Telefon: 032/ 344 – 065

SJEDIŠTE

Vinkovci, Glagoljaška 27

Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za turizam i kulturu je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost- surađuje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti iz područja turizma i kulture

  • prati propise, problematiku i programe Europske unije i resornih ministarstava i institucija te radi na provedbi odobrenih programa na županijskoj razini;
  • sudjeluje u praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja županijskih programa i projekata vezanih za turizam i kulturu te  izrađuje izvješća i diseminira projektne rezultate;
  • vodi brigu o predstavljanju županije u inozemstvu, uključujući stručne posjete drugim  regijama i organizacijama u inozemstvu te sudjeluje na međunarodnim skupovima i konferencijama;
  • pismeno i usmeno prevodi službenu korespondenciju za potrebe Ureda župana i djelokruga rada Odjela;
  • potiče razvoj turističkih subjekata na području županije te razvitak kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih selektivnih oblika turizma;
  • prati i analizira stanje turizma županije te predlaže mjere za njezino unapređenje;
  • prati i sudjeluje u aktivnostima promocije turističke ponude županije;
  • priprema stručne i druge materijale iz djelokruga rada Odjela;
  • priprema akte za potrebe župana i Skupštine iz djelokruga rada Odjela