Upravni odjel za pravne i opće poslove

Upravna tijela i službe

Upravni odjel za pravne i opće poslove

PROČELNIK

 

Davor Miličević, dipl.iur.

E-mail: davor.milicevic@vusz.hr

Telefon: 032/ 454-801

SJEDIŠTE

Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454 – 444
Fax: 032 / 454 – 811

Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za pravne i opće poslove u okviru svog djelokruga obavlja slijedeće poslove:

 • prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Županije
 • stručne, analitičko-planske i druge poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana u  Županiji i radne odnose službenika i namještenika Županije,
 • vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije, daje pravna mišljenja i upućuje na propise te vodi evidenciju akata župana,
 • prati i organizira razvoj socijalnog partnerstva u Županiji,
 • organizira i provodi postupak javne nabave za sva upravna tijela i službe
 • vodi evidenciju nekretnina i druge imovine Županije te izrađuje prijedloge mjera za gospodarenje tom imovinom
 • poslove održavanja poslovnih zgrada, uredskog prostora, uredske opreme i drugih objekata u vlasništvu Županije
 • izrada nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • kadrovske i  personalne poslove za djelatnike upravnih tijela i dužnosnika Županije
 • provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije,
 • uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta),
 • rješava o žalbama protiv akata podnesenih temeljem odluka predstavničkih tijela općina i gradova iz područja komunalnog gospodarstva na području Županije             
 • razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem,
 • poslove civilne zaštite i sigurnosno obrambene poslove
 • provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Županije,
 • investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koju koriste upravna tijela Županije, nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela,
 • održavanje službenih vozila Županije i poslove prijevoza,
 • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, aktima Županijske skupštine i drugim propisima.