Upravni odjel za poljoprivredu

Upravna tijela i službe

Upravni odjel za poljoprivredu

PROČELNICA

 

Magdalena Parat, mag.ing.agr.

E-mail: magdalena.parat@vusz.hr
Tel: 032 / 344-038

SJEDIŠTE

Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-038
Fax: 032 / 344-033

Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za poljoprivredu u okviru svog djelokruga obavlja sljedeće poslove:

 • prati stanje u navedenom području i izrađuje te predlaže stručne podloge za mjere unaprjeđenja istoga
 • izrađuje prijedloge akata i programa, i drugih dokumenata bitnih za razvoj poljoprivrede za potrebe Skupštine
 • usklađuje radnje i poduzima mjere u cilju  ravnomjernog razvitka općina i gradova u području poljoprivrede
 • prati stanje te Skupštini predlaže mjere i donošenje akata iz područja lovstva
 • prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje ribolovstva te rješava o zahtjevima iz područja ribolovstva
 • u području vodoprivrede obavlja poslove u svezi donošenja akata, planova i programa temeljem zakona i provedbenih akata ovlaštenog ministarstva i “Hrvatskih voda”
 • osigurava pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima u cilju unaprjeđenja proizvodnje i stanja seoskoga prostora
 • prati i sudjeluje u iznalaženju mogućnosti za pravovremeno i valjano izvršenje planova sjetve, žetve i otkupa poljoprivrednih proizvoda i u tom pravcu predlaže Skupštini poduzimanje mjera kao i inicijativa prema Vladi RH za potpore poljoprivrednoj proizvodnji, kao i seoskom prostoru na području Županije
 • sudjeluje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije)
 • surađuje s udrugama poljoprivrednika
 • obavlja poslove vezane za kreditne programe Županije u smjeru razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja
 • surađuje sa znanstvenim institucijama, tijelima državne uprave, Upravom za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (Ministarstvo poljoprivrede), Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu i drugim stručnim službama,
 • prati stanje, predlaže mjere i potiče unaprjeđenje sustava obrane od tuče, te ublažavanje posljedica od prirodnih nepogoda
 • prati stanje, predlaže mjere i potiče unaprjeđenje ekološke proizvodnje, boljeg korištenja biomase i smanjenje onečišćenja tala i voda uzročnicima iz poljoprivrede
 • prati stanje, potiče i podupire ukupne vrijednosti šuma te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje
 • u suradnji sa stručnim tijelima šumarske i drvoprerađivačke struke predlaže mjere za ostvarenje većih gospodarskih aktivnosti Županije
 • skrbi za uspješnu primjenu propisa koji unaprjeđuju poljoprivredu i ruralni prostor, te skrbi za uspješno kandidiranje na nacionalne i međunarodne natječaje i fondove
 • obavlja poslove vezane za navodnjavanje i detaljnu melioracijsku odvodnju
 • sudjeluje u izradi i pripremi prijedloga i planova iz područja vodnog gospodarstva, poljoprivrede i šumarstva
 • prati propise, programe RH i EU iz svoje oblasti te koordinira provedbu odobrenih programa na razini Županije
 • sudjeluje u izradi dokumentacije za oblikovanje projekata na razini Županije
 • sudjeluje u organiziranju natječaja za navodnjavanje i detaljnu melioracijsku odvodnju te u vrednovanju dostavljenih prijedloga projekata
 • koordinira provedbu različitih projekata i pruža tehničku pomoć partnerima.

 

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
 • registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

PROJEKTI

Naziv projekta: Identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada kultura kratkih ophodnji

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Izvršitelj projekta: Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 182.500,00 kuna

Izvor sredstava: Županijski proračun

Razdoblje provedbe: prosinac 2019. do prosinca 2021.

O projektu: Cilj projekta je analiza mogućnosti proizvodnje biomase iz KKO kroz stavljanje u funkciju neiskorištenih i/ili zapuštenih poljoprivrednih površina te posljedično doprinos energetskom, gospodarskom i ruralnom razvoju Županije. Projekt obuhvaća identifikaciju konkretnih područja i metoda proizvodnje nasada kultura kratke ophodnje (KKO) u Općini Drenovci, Općini Gunja i Općini Vrbanja te prijedlog mogućih putova proizvedene biomase.

Projekt obuhvaća:

 • Pregled statusa poljoprivrednog zemljišta na području analize s osvrtom na trenutačno stanje i korištenje, trendove i promjene u korištenju i pokrovu, te izdvajanje svih područja koja zadovoljavaju zakonske uvjete za uzgoj KKO.
 • Daljnju analizu izdvojenih područja iz prethodnog koraka s aspekta različitih ekoloških (tlo, voda, biološka raznolikosti) i socioekonomskih (namjena zemljišta te trenutačna uporaba zemljišta) parametara te selekcija užeg opsega površina.
 • Kemijsku analizu tla na izdvojenim površina te na temelju prethodnih koraka odabir 2-6 potencijalnih pilot područja. Provođenje konzultacija s relevantnim nacionalnim i lokalnim dionicima kako bi se na vrijeme identificirale moguće prepreke u razvoju te usuglasila prikladnost odabranih pilot područja, s krajnjim ciljem identifikacije finalna sva pilot područja s najboljim karakteristikama i potencijalom za osnivanje nasada.
 • Definiciju vrsta, metoda i tehnologija za osnivanje na pilot površinama KKO na temelju prethodno provedenih analiza i sukladno zakonskoj regulativi (Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati (NN 16/2019).
 • Analizu potencijalnih tijekova sirovine tj., identifikacija oblika korištenja sirovine i potencijalnih korisnika.
 • Financijsku konstrukciju pilot ploha koja uključuje prikaz troškova pripreme zemljišta, podizanja nasada te pretpostavljenu dobit na temelju najizvjesnije tehnologije korištenja.
 • Analizu mogućih dodatnih pozitivnih učinaka uzgoja KKO na odabranim lokacijama (usluge ekosustava, ruralni razvoj, socijalni i ekonomski aspekti) te analiza rizika proizvodnje s obzirom na moguće poteškoće.

Rezultat projekta je detaljna analiza pogodnosti poljoprivrednih područja u predmetnim općinama za proizvodnju KKO s različitih aspekata, izdvajanje pilot područja (2) na temelju analize te  plan razvoja KKO na pilot područjima.

Naručitelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Izvršitelj projekta: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ukupna vrijednost projekta:  102.000,00 kuna

Izvor sredstava: Županijski proračun

Razdoblje izvršenja usluge:  od 2020. do kraja vegetacije 2022. godine

O projektu:

Predmet nabave je usluga obavljanja poslova istraživanja utjecaja mikorizacije na opskrbu vodom poljoprivrednih kultura u uvjetima suše, redukcija bolesti i štetnika , kao i opskrbu biljaka makro i mikro hranivima. Istraživanje se vrši  u mjestima Cerna, Gradište, Babina Greda, Privlaka, Drenovci , i Andrijaševci.

Izvršitelj se obavezuje sukladno Troškovniku i Projektnom zadatku provesti uslugu koja obuhvaća slijedeće poslove i aktivnosti u periodu od 2020 . – 2022. godine:

 • Istražiti utjecaj mikorizacije poljoprivrednih kultura na opskrbljenost vodom biljaka u sušnim periodima.
 • Istražiti utjecaj mikorizacije poljoprivrednih kultura na redukciju bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura, a time i mogućnost reduciranja kemijskih fungicida i insekticida.
 • Istražiti utjecaj mikorizacije poljoprivrednih  kultura na opskrbu biljaka makro i mikro hranivima kao i mogućnost redukcije gnojidbe.
 • Tijekom vegetacije pratiti stanje tretiranih i netretiranih biljaka tijekom sušnih perioda te određivati vlagu tla.
 • Tijekom vegetacije pratiti simptome nedostatka hraniva , intenzitet infekcije patogenim bakterijama, kao i napad štetnika kod tretiranih i netretiranih biljaka.

Naziv projekta: Otkrivanje i praćenje pojavnosti bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogorju Srijem

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Izvršitelj projekta: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 245.625,00 kuna

Razdoblje provedbe: 19. prosinca 2019. – 31. prosinca 2021.

O projektu:

Uslijed potencijalno visokih šteta koje može uzrokovati, zlatna žutica se smatra jednom od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, gdje je indeksirana na A2 EPPO listi karantenskih organizama (Direktiva 2000/29/EC). Jedan od ključnih problema u detekciji bolesti je činjenica da se simptomi ne pojavljuju svake godine i slični su drugim žuticama, stoga je cilj ovog istraživanja detektirati prisutnost bolesti u tijelu vektora. Praćenje imaga američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) može doprinijeti smanjenju širenja zlatne žutice u nezaražena područja. Drugi cilj je na razini cijelog područja na kojem se uzgaja vinova loza, te praćenjem stanja svakog pojedinog vinograda, napraviti pregled rasprostranjenosti simptoma zlatne žutice vinove loze, te na temelju dobivenih podataka izraditi digitalnu bazu podataka o svim zaraženim uzorcima vektora i zaraženih biljaka. Pored toga, izraditi će se i katastar zapuštenih vinograda cijelog istraživanog područja. Ovim će se stvoriti preduvjeti za daljnja postupanja svih dionika sektora vina s obzirom da su zapušteni vinogradi jedan od ključnih problema u uspješnom suzbijanju širenja bolesti.

Ciljevi projekta:

 1. Utvrditi prisutnost vektora bolesti na terenu, te prisutnost fitoplazme u uzorcima biljnog materijala simptomatičnih trsova vinove loze.
 2. Savjetovati optimalne rokove i načine primjene insekticida s ciljem suzbijanja vektora i daljnjeg širenja bolesti.
 3. Izraditi digitalnu bazu podataka o svim analiziranim uzorcima vektora i zaraženih biljaka.
 4. Izraditi katastar zapuštenih vinograda s opisom stanja.

Dobiveni rezultati u ovom istraživanju dati će uvid u prisutnost i rasprostranjenost bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogorju Srijem, te će se adekvatnim tretiranjima protiv vektora ili preporukama za vađenjem pojedinih trsova ili dijelova vinograda utjecati na smanjenje širenja zlatne žutice u nezaražena područja. Izradom katastra zapuštenih vinograda stvoriti će se preduvjeti za daljnja postupanja svih dionika s obzirom da su zapušteni vinogradi jedan od ključnih problema u uspješnom suzbijanju širenja bolesti.