Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj

Upravna tijela i službe

Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj

PROČELNICA

 

Marija Budimir, prof.

E-mail: marija.budimir@vusz.hr

Tel: 032 454 – 700

SJEDIŠTE

Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454 – 601
Fax: 032 / 454 – 606

Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj obavlja stručne analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, savjetodavne i druge stručne poslove vezane za djelatnost gospodarstva Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove praćenja stanja u oblasti gospodarstva prikupljanjem potrebnih podataka radi izrade stručnih podloga u provođenju aktivnosti s ciljem bržeg i ravnomjernog gospodarskog razvitka Županije,
 • pripreme prijedloga akata za potrebe župana,
 • poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pojedina pitanja iz područja industrije i rudarstva, prometa i veza, malog gospodarstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, ako zakonom nije određeno drugačije,
 • poslove iz područja komunalnog gospodarstva koji su u nadležnosti županije ( komunalne djelatnosti, komunalna naknada i doprinosi, poslovanje komunalnih tvrtki i drugo ),
 • sudjeluje u izradi programa, dokumenata analiza te informacija o stanju infrastrukture
 • poslove vezane uz planiranje obnove i razvitka područja stradalih u agresiji, izrade programa i projekata iz područja obnove i razvitka te provođenje istih,
 • poslove proučavanja i vrednovanja prijedloga razvojnih programa i projekata sa stajališta ciljeva razvitka Županije te davanja mišljenja o programima obnove kandidiranim za korištenje sredstava ostvarenih prema popisima o financiranju obnove,
 • poslove organiziranja i koordinacije provođenja projekata obnove i razvitka čiji je nositelj Županija te pružanja stručne pomoći kod izgradnje objekata javne namjene od posebnog značenja za Županiju,
 • poslove vezane za kontaktiranje između potencijalnih donatora koji su spremni pomoći obnovu i razvitak Županije te posredovanje između donatora i primatelja donacije,
 • poslove pripremanja stručnih i drugih materijala o problematici obnove i razvitka Županije, te druge poslove vezane uz ovu djelatnost,
 • poslove na izradi stručnih analiza iz oblasti gospodarstva, te pripreme akata za raspravu na sjednicama  Županijske skupštine,
 • sudjeluje u izradi globalnih i pojedinačnih razvojnih programa iz raznih područja gospodarstva koji su od posebnog interesa za razvoj Županije, te prati njihovu provedbu,
 • prati i  proučava  problematiku u oblasti rada i zapošljavanja
 • logistički prati kreditne programe za razvoj malog i srednjeg poduzetništva Županije te daje stručne i druge informacije glede njihovog provođenja,
 • obavlja i druge poslove od značenja za unapređenje gospodarstva.
 • priprema stručne i druge materijale iz djelokruga rada Odjela

Informacija o stanju gospodarstva:

Sukladno članku 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01.) Županija, u okviru samoupravnog djelokruga usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sastavu Županije i Županije kao cjeline.

Na osnovi ovog zakonskog uporišta programom rada Županijske skupštine predviđena je izrada Informacije o stanju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije. U ovom dokumentu daje se pregled stanja u gospodarstvu globalno i po pojedinim segmentima, odnosno djelatnostima koje su značajne za gospodarski razvoj Županije.

Izradom ovog analitičnog dokumenta nastavlja se višegodišnje kontinuirano izvješćivanje nadležnih tijela Županije, kao i resornih ministarstava o stanju u gospodarstvu radi pravodobne informiranosti istih sa stvarnim činjenicama i relevantnim pokazateljima gospodarskih kretanja temeljem kojih se trebaju poduzimati određene mjere i akcije u pravcu bržeg gospodarskog razvoja Županije u narednom razdoblju.