Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravna tijela i službe

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

PROČELNICA

 

Katarina Cicvarić, mag.ing.aedif.

E-mail: sluzbazaprostorno@vusz.hr

VUKOVAR    Tel: 032 / 492-033

VINKOVCI   Tel: 032 / 339-136

 ŽUPANJA     Tel:  032 / 826-309

  ILOK            Tel:   032 / 400-260

  OTOK           Tel:   032 / 340-057

SJEDIŠTE

Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 492-033
Fax: 032 / 492-090

Opis poslova i aktivnosti

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te Zakonom o Zaštiti okoliša .

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito slijedeće poslove:

  • poslove praćenja problematike djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja,  zaštite okoliša i zaštite prirode,
  • poslove vođenja i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njihovih uključivanja u šire informacijske sustave (ARHcordinator,registar onečišćenja okoliša i sl.)
  • poslove pripreme prijedloga, te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
  • poslove nositelja izrade županijskog prostornog plana
  • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela a osobito obavljanje upravnih poslova izdavanja akata vezanih uz  provođenje  dokumenata prostornog uređenja i gradnju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnju i Zakona o postupanju s  nezakonito izgrađenim zgradama (izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izvedenom stanju, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o promjeni namjene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata), te obavljanje upravnih poslova izdavanja akata u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode (izdavanje rješenja o dopuštenju radova za zahvate i radnje na zaštićenom području, dozvole za gospodarenje otpadom, rješenja u postupcima provođenja Procjene utjecaja zahvata na  okoliš, izdavanje upravnih akata u postupcima provedbe Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdavanja upravnih akata u postupcima provedbe Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i druge akte).          
  • druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga  rada Upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka.