Služba za poslove unutarnje revizije

Upravna tijela i službe

Služba za poslove unutarnje revizije

PROČELNIK

 

Igor Banovac, dipl.ing.el.

e-mail: igor.banovac@vusz.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA

Franjo Bilić, dipl.iur.

e-mail: franjo.bilic@vusz.hr

Telefon: 032/344-092

SJEDIŠTE

Vinkovci, Glagoljaška 27 / III kat (sobe 54. i 55.)

Telefon: 032/344-084

 Telefax: 032/344-060

Opis poslova i aktivnosti

Služba za poslove unutarnje revizije u Vukovarsko-srijemskoj županiji ustrojena je kao zasebna ustrojstvena jedinica na najvišoj organizacijskoj razini, ustrojstveno i funkcionalno neovisna od drugih tijela, izravno i isključivo odgovorna čelniku proračuna.

Unutarnja revizija je neovisna i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja, odnosno savjetodavna aktivnost koja se provodi u svrhu utvrđivanja poštuju li se procedure i ispunjavaju zakonski zahtjevi i uspostavljeni standardi, koriste li se resursi učinkovito i ekonomično, ostvaruju li se planirane misije na djelotvoran način odnosno ispunjavaju li se ciljevi korisnika proračuna.

 

U skladu sa sustavom unutarnje revizije u Službi za poslove unutarnje revizije obavljaju se poslovi procjene sustava unutarnjih kontrola koji obuhvaćaju:

 

  • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika
  • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva
  • provedbu unutarnje revizije kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Županija te sudjelovanje u horizontalnim i vertikalnim revizijama na zahtjev nadležnog Ministarstva
  • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja
  • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te izradu godišnjeg izvješća
  • izradu mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti
  • praćenje provedbe danih preporuka
  • suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju
  • poslovi uspostave i nadzora nad sustavom kvalitete, a koji su potpuno neovisni od poslova unutarnje revizije
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu Župana.