Služba za poslove proračuna i javnih financija

Upravna tijela i službe

Služba za poslove proračuna i javnih financija

PROČELNICA

 

mr.sc. Sandra Adžaga

E-mail: sandra.adzaga@vusz.hr
Tel: 032 / 454 – 511

SJEDIŠTE

Vukovar, Županijska 9

Telefon: 032/ 454 – 513
Fax: 032 / 454 – 510

Opis poslova i aktivnosti

Služba za poslove proračuna i javnih financija obavlja stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne i druge poslove vezane za proračun Županije i njeno financiranje.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja slijedeće poslove:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje javnih  potreba te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
  • poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranje prihvaćenih programa,
  • poslove pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata izvršavanja proračunskih rashoda, vođenja evidencije prihoda i rashoda te izrade potrebnih izvješća i završnog računa proračuna Županije,
  • poslove izrade smjernica za pripremu proračuna gradova i općina, praćenja i proučavanja izvršavanja njihovih proračuna, pripreme smjera pospješivanja njihovog financiranja te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna,
  • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranje Županije.
  • poslove obračuna i isplata plaća i drugih primanja djelatnika i dužnosnika te naknada članovima Skupštine i njenih radnih tijela.