Centar za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije, u cilju provođenje stručne procjene, a radi pružanja usluga psihosocijalnog savjetovanja, psihosocijalne podrške i usluge savjetovanja, poziva zainteresirane na stručnu procjenu djece s poteškoćama u razvoju.

Stručna procjena potreba djeteta s odstupanjem u razvoju, razvojnim rizikom ili teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom za usluge psihosocijalne podrške, psihosocijalnog savjetovanja i savjetovanja uključuje postupke utvrđivanja potreba, interesa i preostalih sposobnosti korisnika radi davanja mišljenja o potrebi pružanja usluge te primjerenoj vrsti, trajanju i učestalosti potrebne usluge.  Mišljenje se donosi na temelju zajedničke odluke stručnog tima kojeg čine socijalni radnik, pravnik, psiholog, socijalni pedagog, kineziterapeut, fizioterapeut i radni terapeut.

Stručna procjena uključuje intervju s roditeljima te pisano mišljenje i savjetovanje roditelja o optimalnim postupcima za poticanje razvoja djeteta i davanjem preporuka o potrebnim terapijskim postupcima.

Također, Centar za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije nudi uslugu pravnog savjetovanja u pogledu upoznavanja s pravima u sustavu socijalne skrbi, a za sve navedeno potrebno se prijaviti na mail: centar.vsz@gmail.com.

Nakon prijave dobiva se termin za procjenu na koji je potrebno donijeti na uvid osobnu iskaznicu, medicinsku dokumentaciju, rješenje o priznavanju naknade/prava iz sustava socijalne skrbi (ukoliko istu ostvaruju) te nalaz i mišljenje tijela vještačenja (ukoliko je osoba vještačena).