Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

Upravljanje i održavanje sustava navodnjavanja na području VSŽ Ervenica i Lipovac