REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/24-01/15                                        

URBROJ: 2196-03-24-1

Vinkovci, 24. lipnja 2024.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. stavka 1. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, broj 3/21), sazivam

26. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

04. srpnja 2024. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

– Usvajanje zapisnika s 25. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

b) Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2023. godinu

IZVJESTITELJICA: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. 01. 2023. – 31. 12. 2023.

b) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJ: – Željko Galić, u ime ravnatelja ŽUC-a

 1. Izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine

IZVJESTITELJ: – Franjo Orešković, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana

 1. Izvješće o stanju zaštite od požara i Izvješće o provedbi Godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara na području Vukovarsko-srijemske županije u 2023. godini

IZVJESTITELJ: – Krešimir Jelić, zapovjednik Vatrogasne zajednice VSŽ

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

IZVJESTITELJICA: – Gordana Trifunović, ravnateljica Doma

 1. Prijedlog programa potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2023.-2027.
 2. a) Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Poljoprivredno šumarske škole“ za 2024. godinu

b) Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav javnog navodnjavanja „Poljoprivredno šumarske škole“ za 2024. godinu

IZVJESTITELJICA po 6. i 7. točki: – Magdalena Parat, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija
 2. Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta srednjih škola čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti HEP-u d. o. o. Zagreb-Elektra Vinkovci za osnivanje prava služnosti za postavljanje dijela trase NN mreže na nekretninama u vlasništvu OŠ „August Cesarec“ Ivankovo

IZVJESTITELJICA po 8., 9. i 10. točki: – Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

 1. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJ: – Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

                       

A K T U A L N I  S A T

                                                                                                                        PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                         Dražen Milinković, dipl. ing.