Dokumentacija o nabavi sa eventualnim izmjenama i dopunama kao i svim pojašnjenjima objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

Sanacija i opremanje vanjskog igrališta OŠ Vođinci