Danas je u Vinkovcima u organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije održan radni sastanak sa predstavnicima HBOR-a temu „Mogućnosti financiranja JLS kao korisnika mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Sastanku su pored pročelnika Andrije MatićaZdenka Podolara i Sandre Adžaga, te njihovih suradnika nazočili i Boris ČagaljVenesa Ferić i Katarina Boras iz HBOR-a

Sastanak je sazvan na inicijativu gospodina Borisa Čaglja, a s ciljem upoznavanja s novim pristupom HBOR-a u financiranju infrastrukturnih projekata JLS korisnika EU potpora. Nakon pozdrava i uvodnih riječi pročelnika Matića te kraćega očitovanja u svezi s izvjesnošću kandidiranja na mjere Ruralnoga razvoja i vrlo sadržajnih izvješća i rasprava valja zabilježiti sljedeće:

Govorilo se potrebi financiranja programa JLS poglavito infrastrukturnih iz Mjere 7. Programa ruralnoga razvoja. Boris Čagalj nakon svoga očitovanja izvijestio je da gospođe Venesa Ferić i Senka Jurković rade na konkretnim programima kreditiranju infrastrukture JLS ili društava u većinskom vlasništvu JLS, da je kamata sada manja (3%) i da nema troška od 0,25% za neiskorišteni dio kredita, da se kao jamac može pojaviti HAMAG, ali da je svaki projekt i svaki podnositelj predmet posebne obrade i odluke.

Podnijeto je i izviješće o županijskim projektima navodnjavanja, ali kako je vrlo izvjesno da će ti projekti biti avansirani, tako ne bi trenbalo biti velikoga napora financirati ih.

Sadržajnije se govorilo i o nakanama, i o potrebama JLS, te ocjenjeno da je za očekivati značajan broj projekata i da će potrebe za financiranjem infrastrukture iz EU fondova biti vrlo učestale.

Kraće je raspravljano i o potrebi kreditiranja izgradnje lokalne ceste po pravilniku iz Mjere 4. koju zajednički kane kandidirati neke općine, te o potrebi financiranja nekih investicija, na primjer u geotermalne izvore gdje su za sada nositelji projekta županija i JLS.

Polemizirano je i o problemima zaduživanja JLS i županija jer kod novog zaduživanja županija, pa vjerojatno i JLS, opet moraju tražiti suglasnost Vlade RH. Mada postoji dvojba kod izravnoga financiranja od HBOR jer za to ne bi trebala suglasnost.

Izvješća i rasprave potvrdile su da će JLS kandidirati značajan broj infrastrukturnih projekata na Mjere ruralnoga razvoja i da postoji vrlo ozbiljna potreba za kreditiranjem te je utvrđen prijedlog da ova problematika uz primjerenu prezentaciju, bude razmatrana i na narednoj Koordinaciji sa čelnicima JLS koju saziva župan.