REPUBLIKA HRVATSKA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 030-01/19-01/39

URBROJ:2196/1-01-19-2

Vukovar, 16. 07. 2019.

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim

                  subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

                „Energetska obnova Upravne zgrade Vukovarsko-srijemske županije na adresi Jurja Dalmatinca 37, Vinkovci“

       – dostavlja se –

Vukovarsko-srijemska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti  nabave „Energetska obnova Upravne zgrade Vukovarsko-srijemske županije na adresi Jurja Dalmatinca 37, Vinkovci“

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavještavamo Vas da je u EOJN RH objavljen nacrt dokumentacije o nabavi, njezini prilozi i troškovnik.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije ili putem EOJN RH zaključno do 22. 07.  2019. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN-u.

                S poštovanjem,

                                                       Stručno povjerenstvo za javnu nabavu