U Hrvatskom domu Vukovar predstavljena je 2. knjiga Herojski Vukovar.

Knjigu su predstavili dr. sc. Natko Martinić Jerčić iz Hrvatskog Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, dr. sc. Ivana Bendra iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ružica Marić, te Ante Bičanić iz Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.

Prva knjiga, tiskana u studenom 2021., obrađuje pripremu i provedbu velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine i ogromne posljedice agresije. Tijekom 2022. nastavljen je rad na projektu i pripremljena je 2. knjiga u kojoj su predstavljena znanstvena istraživanja koja se odnose na srpsku okupaciju Vukovara  od 18. studenoga 1991. do kraja 1995., mirnu reintegraciju okupiranog Vukovara i hrvatskoga Podunavlja u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske od 15. siječnja 1996. do 15. siječnja 1998., zatim povratak prognanika u Vukovar, saniranje posljedica velikosrpske oružane agresije i obnovu grada te gospodarski i društveni razvoj Vukovara od 1998. do 2021.

Predstavljanju je ispred Upravnog odjela za turizam i kulturu  Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala viša stručna suradnica za turizam Mirna Levaković Lombarović.