REPUBLIKA HRVATSKA        

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU

KLASA: 611-02/23-01/14

URBROJ: 2196-01-23-1

Vinkovci, 28.12.2023. godine

Na temelju članaka 1 i 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije (“Službeni vjesnik“ Županije br.14/21) Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

Poziv

za sufinanciranje organiziranja dječje škole folklora i tambure

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije  (Razdjel: 010, Upravni odjel za turizam i kulturu, Glava: 010 03: Kultura) osiguravaju se sredstva za dječju školu folklora i tambure od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.                                

II.

Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije poziva jedinice lokalne samouprave, kulturno-umjetnička društva te kulturne centre iz Vukovarsko srijemske županije na prijavu na Javni poziv za sufinanciranje škole folklora i škole tambure.

Vrijednost poziva iznosi 35.000,00 EUR.

III.

Predmet ovog Javnoga poziva dodjela je bespovratnih potpora iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. za organiziranje i sufinanciranje škole folklora i škole tambure. Prijavitelji imaju mogućnost prijaviti se na oba ponuđena programa: FOLKLOR ILI TAMBURA. Prijavitelji također imaju mogućnost prijaviti se i na samo jedan od dva ponuđena programa. Krajnji korisnici potpora su školska i predškolska djeca Vukovarsko-srijemske županije. Prijavitelji (naručitelji programa poduke) odabrane učitelje (nositelje programa poduke) plaćaju po izdanom računu. Prijavitelji s odabranim učiteljima folklora i tambure također mogu sklopiti Ugovor o djelu.

Maksimalni iznos potpore koji se dodjeljuje za svaki program ponaosob je 1.200,00 EUR. Jedan prijavitelj može ostvariti maksimalan iznos potpore od 2.400,00 EUR ukoliko prijavi oba programa.

IV.

Provedba programa poduke folklora i tambure odvijati će se u periodu između 8. siječnja i 20. prosinca 2024. godine.Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Pravo na dodjelu potpora ostvaruju prijavitelji koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području  Vukovarsko-srijemske županije;
  • nepostojanje poreznog duga;
  • nepostojanje duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji;
  • protiv prijavitelja se ne vodi kazneni postupak.

VI.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti i: 

  1. Ispunjenu i potpisanu Izjavu o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije;
  2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana).
  3. Izjavu da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak

VII.

Prijavnica mora biti popunjena na računalu na hrvatskom jeziku (latinično pismo). Nepotpune, netočne, kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Poziv za sufinanciranje škole folklora i škole tambure u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nepotpunom se smatra prijavnica koja ne donosi odgovore na sva postavljena pitanja te prijavnica kojoj nije priložena sva tražena obvezna popratna dokumentacija.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu ispunili opisane uvjete, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu organiziranja škole tambure i škole folklora Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

VIII.

Prijedloge programa/projekata pripremljenih u skladu s ovim Pozivom potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku na adresu:  javni.poziv.kultura@vusz.hrte istovremeno i poštom na adresu: 

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za turizam i kulturu

– POZIV ZA SUFINANCIRANJE DJEČJE ŠKOLE FOLKLORA I TAMBURE-

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

IX.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)  28. prosinca 2023. godine do 31. siječnja 2024. godine, odnosno do utroška financijskih sredstava.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati. U slučaju donošenja izmjena ili dopuna prijaviteljima koji su već predali prijavu po Pozivu bit će dana mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku dopune i/ili izmjene.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. O prigovoru odlučuje povjerenstvo za prigovore koje imenuje Župan na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za rješavanje prigovora na programe/projekte u područja kulture i tehničke kulture u 2023. godini.

Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom Pozivu mogu se zatražiti na broj telefona 099/3272323, te na e-mail adresu: tamara.kalistovic@vusz.hr.

ŽUPAN

Damir Dekanić, dipl.ing.