Povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije pozivamo sve kreativce da se prijave na poziv „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“ za izbor najljepših fotografija s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Poziv je otvoren od 06. listopada do 31. listopada 2021. godine.

CILJ POZIVA

Cilj je fotografijom prikazati ljepotu Vukovarsko-srijemske županije u različitim godišnjim dobima, njenu bioraznolikost, parkove, znamenitosti, manifestacije i sve ono što će dodatno učiniti ju prepoznatljivom većem broju javnosti.

SUDIONICI

Svi punoljetni kreativci/ke, amateri/ke i profesionalci, fotografi/kinje, koji su državljani/ke Republike Hrvatske.

TEMA

„Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“ omogućuje autorima/cama široki kreativni izražaj. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Vukovarsko-srijemske županije i to prema sljedećim temama: godišnja doba, manifestacije, parkovi, rijeke, kulturno-povijesne znamenitosti, tradicijski običaji, ruralni i etno motivi.

IZBOR NAJLJEPŠIH FOTOGRAFIJA

Najljepših 13 fotografija (jedna naslovna fotografija kalendara i 12 fotografija za svaki mjesec kalendara) odabrati će žiri Vukovarsko-srijemske županije, dok će na temelju najviše prikupljenih „lajkova“ na društvenoj mreži Facebook biti odabrana 1 fotografija.

Mogućnost prikupljanja „lajkova“ biti će moguća u periodu od 01. studenog do 07. studenog 2021. godine, na službenoj facebook stranici „Vukovarsko-srijemska županija“.

UVJETI I NAČIN PREDAJE FOTOGRAFIJA

  • Svaki autor/ica može poslati 1 fotografiju
  • Fotografija mora biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu visoke kvalitete, minimalna dimenzija 2500 do 3500 piksela (visina ili širina fotografije), rezolucije najmanje 150 DPI, veličina datoteke do 10 MB
  • Fotografija se šalje u digitalnom obliku isključivo na e-mail adresu Vukovarsko-srijemske županije foto@vusz.hr
  • Obavezno navesti lokaciju, kratak opis fotografije i što ona predstavlja, te ime i prezime autora/ice, adresu i kontakt (e-mail adresa i kontakt broj)
  • Fotografija ne smije sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise
  • Obrada fotografije u programima za uređivanje dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja

Autor/ica sudjeluje isključivo sa svojom fotografijom i preuzima odgovornost za sadržaj, te garantira da ne postoje prava trećih osoba. U slučaju zahtjeva trećih osoba, autor/ica će iste rješavati osobno.

Autor/ica slanjem fotografije daje suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Vukovarsko-srijemske županije.

NAPOMENE

Vukovarsko-srijemska županija će, sukladno mogućnostima, provoditi kontrolu profila s kojih su ostvareni „lajkovi“  fotografija, jer je suprotno odredbama poziva korištenje lažnih profila u svrhu povećanja broja „lajkova“ fotografija.

Svaki sudionik poziva „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“, koji se koristi lažnim profilom kako bi prikupio veći broj „lajkova“, biti će diskvalificiran.

Fotografije pristigle na poziv „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“, Vukovarsko-srijemska županija može koristiti u promotivne svrhe svojih projekata i aktivnosti, a bez ostvarivanja financijske koristi.

Poziv „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“, Vukovarsko-srijemske županije, koji se promovira putem Facebook stranice, je jasno i nedvosmisleno odvojen od samog Facebooka. Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira natječaj. Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Na temelju odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ RH, broj 42/18), a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Vukovarsko-srijemska županija prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke o sudionicima poziva “Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine” za potrebe promocije i prezentacije Vukovarsko-srijemske županije.

Prijavom na poziv „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“ i slanjem fotografija, autor/ica daje suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe  i organizacije predmetnog poziva i ostalih aktivnosti u sklopu istoga. Prikupljeni podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima poziva, isto kao i  prilikom dodjele nagrada autorima. Prikupljeni podaci također neće biti prosljeđivani trećim osobama i koristiti će se isključivo u navedene svrhe te prijavom na predmetni poziv autor/ica daje dopuštenje za korištenje osobnih podataka u prethodno određene svrhe.

Sudionici u bilo kojem trenutku od Vukovarsko-srijemske županije mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na e-mail: foto@vusz.hr .

NAGRADE

Nagrade će se dodjeljivati u dvije kategorije: najbolje fotografije prema mišljenju žirija (13 fotografija) i jedna fotografija s najvećim brojem prikupljenih „lajkova“ na društvenoj mreži Facebook.

Fond nagrada sastoji se od 14 nagrada, koje će osigurati Vukovarsko-srijemska županija.

KLASA: 612-13/21-01/05

URBROJ: 2196/1-11-21-1

Vukovar, 06. listopada 2021.

V.D. PROČELNIKA UREDA ŽUPANA

Marko Dikonić, dipl.iur.