ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH DJELATNOSTI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  

Vinkovci, 20. 10. 2021. godine

Na temelju članka 3. Statuta ZAKUD-a, članka 29. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15)i Pravilnika o financiranju javnih potreba u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 2/16) ZAKUD objavljuje

Poziv

za predlaganje tradicijskih manifestacija u kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu za Tradicijske manifestacije, koje su od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.

II.

Tradicijske manifestacije su manifestacije koje svojim sadržajem i ciljevima potiču razvoj kulturno umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog, literarnog, dramskog  i drugog) u zaštiti i očuvanju nematerijalne tradicijske kulturne baštine.

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava Zajednici kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije imaju udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture Vukovarsko-srijemske županije.

IV.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Povjerenstvo ZAKUD-a Vukovarsko-srijemske županije.

 V.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 100.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00 kuna.

VI.

U prijavi na Poziv potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjena Prijavnica za programe/projekte tradicijskih manifestacija u kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu
  2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
  3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  4. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
  5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga.

Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu odobreni sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava.  Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama ZAKUD-a www.zakud.hr i Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr .

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na: 

Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije

– Poziv za predlaganje tradicijskih manifestacija u kulturi za 2021. godinu –

Trg Vinkovačkih jeseni 1

32 100 Vinkovci

VII.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Poziva.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.