Na temelju članka 3. Statuta ZAKUD-a, članka 29. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 2/16, 6/19., 14/21.) ZAKUD objavljuje

Poziv

za predlaganje tradicijskih manifestacija i programa u kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se financijska sredstva za hrvatske tradicijske manifestacije i programe u kulturi, a to su manifestacije i programi kulturno-umjetničkih društava i drugih udruga koje se bave amaterskom kulturno-umjetničkom djelatnošću na području Vukovarsko-srijemske županije isključivo u djelatnosti hrvatske tradicijske kulture, posebice na očuvanju hrvatske tradicijske glazbe, pjesama, plesova, običaja i narodne nošnje tijekom cijele godine.

II.

Tradicijske manifestacije i programi su manifestacije i programi koji svojim sadržajem i ciljevima potiču razvoj kulturno umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog, literarnog, dramskog i drugog) u zaštiti i očuvanju nematerijalne tradicijske kulturne baštine.

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava Zajednici kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije imaju udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture Vukovarsko-srijemske županije.

IV.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14., 70/17 i 98/19).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Povjerenstvo ZAKUD-a Vukovarsko-srijemske županije.

V.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 32.000,00 €.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 132,72 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 2.654,46 €.

VI.

U prijavi na Poziv potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjena Prijavnica za programe/projekte tradicijskih manifestacija i programa u kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu
  2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
  3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
  4. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga.

Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu odobreni sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava. Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama ZAKUD-a www.zakud.hr i Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr .

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na:

Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije

– Poziv za predlaganje tradicijskih manifestacija i programa u kulturi za 2024. godinu –

Trg Vinkovačkih jeseni 1

32 100 Vinkovci

VII.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.