REPUBLIKA HRVATSKA        

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU           

KLASA: 611-01/23-01/36

URBROJ: 2196-19-23-1

Vinkovci, 20. rujna 2023. godine

Na temelju članka 1. i 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” br. 76/93., 11/94. i 38/09.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije br.14/21.)Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

Poziv

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije  (Razdjel: 011, Upravni odjel za turizam i kulturu, Glava: 01103: Kultura) osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.                           

II.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

‒ knjigu i nakladništvo

‒ dramsku i plesnu umjetnost

‒ glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost

‒ vizualne umjetnosti

‒ međunarodnu kulturnu suradnju

‒ kulturno-umjetnički amaterizam

‒ interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse.

                                                                       III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja Vukovarsko-srijemske županije, osim hrvatskih tradicijskih manifestacija i programa hrvatske tradicijske kulture za koje se prijedlozi programa/projekata podnose Zajednici kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije (ZAKUD VSŽ).

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru na području cijele Republike Hrvatske.

U uputama za prijavitelje (točka 2. st.2.2.) navedeno je kako se prihvatljivim aktivnostima smatraju svrsishodne aktivnosti u realizaciji. U skladu s općim ciljevima poziva, glavne aktivnosti, tj. aktivnosti ponude kulturnih programa, moraju se odvijati na području Vukovarsko-srijemske županije ili sadržajem biti usko vezani uz Vukovarsko-srijemsku županiju. Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19 i 151/22).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje u zasebnoj prijavi. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Vukovarsko-srijemske županije prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

V.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 130,00 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je  5.000,00 €.

VI.

U prijavi na Poziv potrebno je dostaviti:

  1. Ispunjena Prijavnica za programe javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2024. godinu*
  2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *
  3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen
  4. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga
  6. Korisnici sredstava u 2023. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2023. godini*
  7. Ispunjene obrasce i u elektroničkom obliku – PDF (e-mail: javni.poziv.kultura@vusz.hr).

* – Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

VII.

Prijavnica mora biti popunjena na računalu na hrvatskom jeziku (latinično pismo). Nepotpune, netočne, kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu. Nepotpunom se smatra prijavnica koja ne donosi odgovore na sva postavljena pitanja te prijavnica kojoj nije priložena sva tražena obvezna popratna dokumentacija.

Neće se razmatrati prijavnice korisnika koji nisu dostavili programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava proračuna Vukovarsko-srijemske županije iz prethodne godine, ako su im sredstva bila odobrena u 2023. godini. Iznimka od ovog pravila programi su koji do dana prijave još uvijek nisu održani, a ostvarili su financijske alokacije kroz Javni poziv za 2023. godinu – izvješće za njih mora biti dostavljeno najkasnije s datumom 29. prosinac 2023. godine.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr.

VIII.

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno u ured urudžbenog zapisnika Vukovarsko-srijemske županije ili poštom na adresu: 

Vukovarsko-srijemskažupanija

Upravniodjel za turizamikulturu

– Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2024. godinu –

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

Prijave se podnose osobno u ured urudžbenog zapisnika Vukovarsko-srijemske županije ili poštom te također obaveznoiu elektroničkom obliku – PDF (e-mail javni.poziv.kultura@vusz.hr)

IX.

Prijave se podnose u razdoblju od 20. rujna do 20. prosinca 2023. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati. U slučaju donošenja izmjena ili dopuna prijaviteljima koji su već predali prijavu po Pozivu bit će dana mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku dopune i/ili izmjene. Prijavitelji su dužni poštovati sve izmjene i dopune Poziva.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. O prigovoru odlučuje povjerenstvo za prigovore koje imenuje Župan na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za rješavanje prigovora na programe/projekte iu područja kulture i tehničke kulture u 2024. godini.

Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom Pozivu mogu se zatražiti elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresi: javni.poziv.kultura@vsz.hrili na telefonski broj Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije: 032/344-032 (kontakt službenik: Marko Vukolić).

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podatcima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http://www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Dana 5.listopada 2023. u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, na adresi Glagoljaška 27, Vinkovci u terminu od 9.00 sati, održati će se radionica vezana uz Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu. Na radionici će se prijaviteljima detaljno objasniti cjelokupni postupak prijave, obrade prijavnica, ocjenjivanja i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                     Damir Dekanić, dipl.ing