REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za turizam i kulturu

KLASA: 612-01/18-01/02

UR.BROJ: 2196/1-13-18-1

————————————–

Vukovar, 16. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” br. 76/93., 11/94. i 38/09.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Županije br. 2/16.) Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

Poziv

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu

I.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.                        

U Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu uvrštavaju se programi kulture,  manifestacije, te ostali programi (projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju).

II.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su kulturne djelatnosti, manifestacije, te programi i projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju te obuhvaćaju sljedeća područja:

• programi ustanova u kulturi

• programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju

• programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi

• programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti

• programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti

• programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi, te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti

• znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture

• programi filmske i audio-vizualne djelatnosti

• programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura

• dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture

• programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje.

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru.

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14.).

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa/projekata, svaki prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Vukovarsko-srijemske županije prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

VI.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 850.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 40.000,00 kuna.

V.

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta *

2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta *

3. Potpisan obrazac Izjave da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen

4. Korisnici sredstava u 2017. godini  dužni su dostaviti i izvješće o realizaciji programa i utrošenih sredstava u 2017. godini*

5. Ispunjene obrasce u elektroničkom obliku (CD)

* – Za svaki program/projekt potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2018.godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu.

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr .

Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim Pozivom mogu se dostaviti osobno ili poštom na: 

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za turizam i kulturu

– Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu –

Županijska 9

32 000 Vukovar.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr .