Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik –voditelj projekta – „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju“

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do završetka projekta (školska godina 2021./2022.), s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– VSS magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, društvene ili druge odgovarajuće struke

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– znanje engleskog jezika 

– radno iskustvo u provedbi projekata financiranih iz EU sredstava

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima  stekla visoku stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

– uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

– potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv radni staž u struci na odgovarajućim poslovima (stvarna stručna sprema i potrebna stručna sprema)

–  preslika ugovora o radu/rješenja o rasporedu na radno mjesto ili drugog dokaza da osoba ima radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU sredstava

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Kada utvrdi listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom, povjerenstvo će pozvati kandidate s liste na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na istoj web-stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima– prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Oglas za  prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje i kulturu (viši stručni suradnik –voditelj projekta – „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju“) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-03/21-01/04

URBROJ: 2196/1-12-21-1

U Vinkovcima, 08. listopada 2021. godine

V.D.PROČELNICE

doc.dr.sc. Jadranka Mustapić Karlić, prof.