Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA  NAMJEŠTENICE SA BOLOVANJA

 na radno mjesto:

1. Upravni odjel za pravne i opće poslove

– spremačica

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– NSS ili osnovna škola – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na Oglas potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

– potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas te će mu biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa iz općeg znanja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima – prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Oglasa

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije na radno mjesto spremačice – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-01/22-01/08

URBROJ: 2196-09-22-1

U Vukovaru, 04. listopada 2022. godine

                                                                                                 PROČELNIK:                                                                                                                   Davor Miličević, dipl. iur.