Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – voditelj projekta zaposlen na puno radno vrijeme do završetka projekta – „VicTour – Virtual and Cultural tourisam (Virtualni i kulturni turizam) – voditelj projekta

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– VSS magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne, prirodne ili druge društvene struke

– jednogodišnje iskustvo u pisanju, provedbi i izvještavanju projekata financiranih iz EU sredstava

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– položen vozački ispit (B kategorije)

– znanje engleskog jezika 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima  stekla visoku stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome,svjedodžbe)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

– uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

– jednogodišnje iskustvo u pisanju, provedbi i izvještavanju projekata financiranih iz EU sredstava

–  potvrde/certifikati o završenim edukacijama u provedbi projekta financiranih iz EU sredstava

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Oglas za  prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (VicTour – Virtual and Cultural tourisam (Virtualni i kulturni turizam) – voditelj projekta) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Klasa: 112-01/17-01/31

Ur.br.: 2196/1-06-17-1

U Vukovaru, 03. listopada 2017. godine

                                                         V.D. PROČELNIKA:   

                                                             Zdenko Podolar, dipl.oec.