Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja na radno mjesto 1. Referent za branitelje u Službi za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 25. studenog 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava traje do 03. prosinca 2021. godine.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

1. Referent za branitelje

– organizira ukop uz odavanje vojnih počasti smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz DR-a, umrlog HRVI-a i umrlog hrvatskog branitelja iz DR i ukop posmrtnih ostataka civilnih žrtava iz DR

– izdaje narudžbenice, izrađuje naloge za pokriće troškova pokopa po izdanim narudžbenicama te iste radi podmirenja dostavlja nadležnom ministarstvu.

– vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima vezano za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike,

– vrši preseljenje predmeta trajnih i jednokratnih prava sukladno mjesnoj nadležnosti 

– ažurira predmete u informatičkom programu DOM+

-izdaje potvrde o činjenicama iz Službenih evidencija

– obavlja sve stručno-referentske poslove za potrebe Odsjeka, upisuje akte u urudžbeni zapisnik odnosno upisnik predmeta upravnog postupka, dostavlja spise predmeta nadležnim tijelima na vještačenje, obavlja poslove otpreme akata i drugih pismena iz Odsjeka, upisa podataka u računalni sustav i izrade elektronskih dokumenata, vodi evidencije prisutnosti na radu i putnoga troška.

– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri nadležni voditelj Odsjeka, pomoćnik pročelnika i pročelnik

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta:

1. Referent za branitelje je 1,66 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje župan. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u oglasu obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere, kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Pismena provjera znanja sastoji se od 2 poglavlja (A- B). Svako poglavlje A-B može biti bodovano sa maksimalno 10 bodova.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Za radno mjesto referenta za branitelje

A)      Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismena provjera znanja, temelje se na sljedećim propisima:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03,

    129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08,

    61/11, 4/18 i 112/19)

3. Statut Vukovarsko-srijemske županije (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije

     03/18 i 02/20)

4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 20/19)

5. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

6. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01,

     76/10, 85/10, 05/14) 

7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 125/06, 16/07, 95/05,

     45/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45, 110/15)

B) Pitanja kojima se testira provjera poznavanja područja poslova prava hrvatskih branitelja, temelje se na sljedećim propisima:

1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne   novine, broj: 121/17, 98/19);

2. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njhovih obitelji (Narodne novine, broj: 80/18);

3. Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine, broj: 51/18);

4. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj: 7/09)

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Županije, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti – testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Provjera znanja će se provesti s obzirom na radno mjesto za koje su kandidati podnijeli prijavu.

Pismena provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

–          koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

–          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

–          napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

–          razgovarati s ostalim kandidatima,

–          na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na oglas, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

PREDSJEDNICA

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA

Ida Kuić, dipl. iur.