Odnosi s javnošću

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata VSŽ

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Antonija Mihić, mag. comm.

E-mail: antonija.mihic@vusz.hr

Tel: 032/454-205

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04. i 37/08.) Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije donijela je Odluku o imenovanju predsjednika i članova/članica Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, KLASA: 501-09/23-01/03, URBROJ: 2196-03-23-3 od 16. veljače 2023. godine, koje je osnovano s ciljem ostvarivanja i promicanja prava pacijenata na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ako građani smatraju da im je povrijeđeno neko pravo prilikom korištenja zdravstvene zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije mogu se obratiti Povjerenstvu na adresu:

 

Vukovarsko-srijemska županija

Županijsko povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci

Telefon: 032/344-122

e-mail: pacijenti@vusz.hr

Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04. i 37/08.) propisano je da Povjerenstvo:

 • prati primjenu propisa na području jedinice područne (regionalne) samouprave koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koji mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
 • podnosi skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenata.
 1. Melita Mijić, predsjednica Povjerenstva,
 2. Ahnetka Stjepanović, članica,
 3. Božidar Majpruz, član,
 4. Tena Galić, članica,
 5. Sanja Slavić, članica.
 1. pravo na suodlučivanje,
 2. pravo na obaviještenost,
 3. pravo na odbijanje primitka obavijesti,
 4. pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka,
 5. pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji,
 6. pravo na povjerljivost,
 7. pravo na održavanje osobnih kontakata,
 8. pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove,
 9. pravo na privatnost,
 10. pravo na naknadu štete.
 11.  
 1. https://zdravlje.gov.hr/ (Ministarstvo zdravstva)

  https://hzzo.hr/ (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

  https://pravapacijenata.hr/ (Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata)