Na temelju članka 30.Statuta Vukovarsko-srijemske županije (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 3/21),Župan Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

koji je objavljen u Vinkovačkom listu i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije

dana 12.ožujka 2021.g.

I

Poništava se Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije koji  se odnosi na prodaju Dvosobnog stana br.8 na II katu ravno,S.Jankovića 13,ukupne površine 52,57 m2 i sporednog pripadajućeg prostora – drvarnice u razizemlju br.10 površine 1,93 m2,a koji stan se nalazi u Stambenoj zgradi br.13 i 14 ukupne površine 472 m2 u ul.S.Jankovića u Vinkovcima koja je sagrađena na kč.br.767/11,upisana u zk.ul.8954,k.o. Vinkovci,Suvlasnički udio:347/10000,Etažno vlasništvo (E-8).

II

Natjecateljima koji su uplatili jamčevinu za nekretninu iz članka I ove Odluke,izvršiti će se povrat uplaćene jamčevine.

III

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije i na web stranici Vukovarsko-srijemske županije. (www.vusz.hr).

KLASA:371-01/21-01/03

URBROJ:2196/1-01-21-2

U Vukovaru,19.ožujka 2021.godine

                                                                                                                        ŽUPAN

                                                                                                               Božo Galić,dipl.ing.