Na temelju članka 24. stavka 5. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18. – u nastavku teksta: ZSN) pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

koji je objavljen Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Vukovar i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 03. svibnja 2019. godine.

I

Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme koji se odnosi na radno mjesto:

– Pod rednim brojem 1. višeg stručnog suradnika za gospodarstvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije– 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

– VSS magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne, tehničke, poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– iskustvo u timskom radu

– aktivno poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– položen državni stručni ispit

– položen vozački ispit B kategorije      

II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III

Ova Odluka bit će objavljena na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vukovar i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/19-01/10

Ur.broj: 2196/1-01-19-3

U Vukovaru, 29. svibnja 2019. godine

PROČELNICA:

Zrinka Čobanković, univ.spec.oec.