Na temelju članka 24. stavka 5. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18. – u nastavku teksta: ZSN) vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

koji je objavljen Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Vukovar i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 22. ožujka 2019. godine.

I

Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme koji se odnosi na radno mjesto:

– Pod rednim brojem 1. višeg referenta za poslove javne nabave U upravnom odjelu za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije– 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

– viša stručna sprema, sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, društvene ili druge odgovarajuće struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– iskustvo u timskom radu

– aktivno poznavanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– položen državni stručni ispit

– položen vozački ispit B kategorije

II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III 

Ova Odluka bit će objavljena na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, Područna sslužba Vukovar i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/19-01/05

Ur.broj: 2196/1-01-19-3

U Vukovaru, 26. ožujka 2019. godine

v.d. PROČELNIKA:

Josip Đukić, dipl.ing.el