Na temelju članka 17. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 113/19 i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 22. studenoga 2019. godine.

I

Poništava se natječaj koji se odnosi na radno mjesto:

– Pod rednim brojem 1viši stručni suradnik za regionalni razvoj-vježbenik u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Uvjeti:

            – VSS – stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne, tehničke, poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,  

            – da kandidat nema radnog iskustva u struci

            – aktivno poznavanje engleskog jezika

            – poznavanje rada na računalu (MS Office)


II

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-02/19-01/09

URBROJ: 2196/1-01-19-3

U Vukovaru, 27. studenoga 2019. godine

ŽUPAN:

Božo Galić, dipl.ing.