Na temelju članka 17. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 113/19 i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 22. studenoga 2019. godine.

I

Poništava se javni natječaj koji se odnosi na radno mjesto:

– Pod rednim brojem 1. administrativni referent u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije– 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uvjeti:

            – SSS ekonomske, upravne ili druge odgovarajuće struke

            – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

            – iskustvo u timskom radu

            – poznavanje rada na računalu (MS Office)

            – položen državni stručni ispit

                                                                           
II     

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

III

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-02/19-01/10

URBROJ: 2196/1-01-19-3

U Vukovaru, 27. studenoga 2019. godine

ŽUPAN:

Božo Galić, dipl.ing.