REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 620-06/20-01/01

URBROJ: 2196/1-01-20-2

VUKOVAR, 04. svibnja 2020. godine

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 6. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 30., 35. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 03/18 i 02/20), a u svezi Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Vukovarsko-srijemske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije virusa COVID – 19 (SARS-CoV-2) („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 05/20),  donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog poziva za financiranje pregleda kojim se utvrđuje zdravstvena

sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina

 I

Sukladno situaciji u kojoj se našla Vukovarsko-srijemska županija s pojavom virusa COVID-19, poništava se Javni poziv za financiranje pregleda kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina, KLASA: 620-06/20-01/01, URBROJ: 2196/1-01-20-1, od 28. siječnja 2020. godine, a koji je objavljen na službenoj stranici Županije 04. veljače 2020. godine.  

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije.

ŽUPAN

Božo Galić, dipl. ing.