Na temelju članka 17. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – u nastavku teksta: ZSN) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi,

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama br.101/2017 i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr ), dana 12. listopada 2017. godine.

I

Poništava se javni natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

– Pod rednim brojem 2. za imenovanje pročelnika/ce Službe za poslove proračuna i javnih financija – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne, tehničke ili druge odgovarajuće struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

– iskustvo u timskom radu

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

II

U ostalom djelu natječaj ostaje nepromijenjen.

III

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

IV

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/17-01/32

Ur.broj: 2196/1-01-17-2

U Vukovaru, 18. prosinca 2017. godine

ŽUPAN:

Božo Galić, dipl.ing.