Na temelju članka 17. i 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 41/20 i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), dana  03. travnja 2020. godine.

I.

Poništava se javni natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

–          Pod rednim brojem 2. referent za poslove civilne zaštite – vježbenik u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Uvjeti:

– SSS – stručno znanje: srednja stručna sprema ekonomske, tehničke, društvene ili druge odgovarajuće struke

– da kandidat nema radnog iskustva u struci

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

II.

U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen.

III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

IV.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-06/20-01/01

URBROJ: 2196/1-09-20-5

U Vukovaru, 21. travnja 2020. godine

                                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                          Božo Galić, dipl. ing.