Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Rješenje o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplava na poplavom ugroženom području

  • 12. lipnja 2013.
  • Ostalo, Ured župana, Priroda i zaštita okoliša

                                                                                                                 

 REPUBLIKA HRVATSKA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 Ž  U  P   A  N

KLASA: 810-01/13-01/05

URBROJ: 2196/1-01-13-1

U Vukovaru,   12. 06. 2013.     u   11.00  sati

 

 

Na temelju odredbi članka XXV Državnog plana obrane od poplava (N.N. br. 84. od 07.07.2010.) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, siječanj 2013.), a vezano na nagli porast i očekivanu visoku razinu vodostaja r. Dunav pri kulminaciji na mjerodavnom vodomjeru Vukovar, uz zabilježeni vodostaj od +665 cm u 11.00 sati, s tendencijom daljnjeg naglog porasta, a sukladno procjeni visokog stupnja ugroženosti branjenog područja, donosim

 

RJEŠENJE

o uspostavi

izvanrednog stanja obrane od poplava

na poplavom ugroženom području

na branjenom području 34: međudržavne rijeke Drava i Dunav

na području malog sliva: Vuka

na dionicama: B.34.5.   d.o. r. Dunava, rkm 1347+000 – 1295+510 (granica OBŽ i VSŽ – granica s R. Srbijom kod Iloka)

i

na branjenom području 15: područje malog sliva Vuka

na dionicamai: B.15.1.  l.o. i d.o. r. Vuke, km 0+000–36+900, (ušće u r. Dunav – granica OBŽ i VSŽ)

B.15.7. l.o. i d.o. Bobotskog kanala, km 0+000–24+000 (ušće u r. Vuku – granica OBŽ i VSŽ)

dana: 12. 06. 2013. u 11.00 sati

 

Za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava treba postupiti prema odredbama Državnog plana obrane od poplava (N.N. br. 84. od 07.07.2010.) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, siječanj 2013.)!

 

 

 

Župan:

 

 

 

Božo Galić, dipl.ing.

Ispis
Vrh