Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županijeloga III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije

  • 01. kolovoza 2011.
  • Energetika, Gospodarstvo, Turizam i kultura

Danas je u  Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijesmke županije u Vinkovcima, održana Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga III Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Prethodna rasprava se provela u svhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u segmentu osiguranja prostorno planskih preduvjeta za:

  • izmještanje uzletišta "Borovo" u Vukovaru radi osnivanja poduzetničke zone sa pripadajućim pristaništem za pretovar krutih i tekućih tereta;
  • izgradnja termoelektrane instalirane snage 530 MW sa pripadajućom infrastrukturom na prostoru bivšeg SOUR-a "Borovo" u Vukovaru.
Ispis
Vrh