Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje za zbrinjavanje, oporabu i privremeno skladištenje opasnog otpada „Komunalije Hrgovčić“

  • 13. listopada 2014.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članaka 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), članka 16. stavka 3. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj: 8/14), članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/14-02/87, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-4 od 10. listopada 2014. godine daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za

POSTOJEĆE POSTROJENJE ZA ZBRINJAVANJE, OPORABU I PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA „KOMUNALIJE HRGOVČIĆ“, Grad Županja

 

 

I.

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole „Komunalije Hrgovčić d.o.o., Županja“ (u daljnjem tekstu: Stručna podloga)  izrađena od ovlaštenika za stručne poslove zaštite okoliša IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Babonićeva 32,  10 000 Zagreb, iz rujna 2014. godine, po voditelju izrade gdinu. Goranu Pašaliću, dipl.ing.rud., na zahtjev operatera Komunalije Hrgovčić d.o.o., J.J.Strossmayera 175A, iz Županje, upućuje se na javnu raspravu.

 

II.

Javna rasprava u trajanju od 30 dana održat će se u periodu od 22. listopada do 22. studenog 2014. godine.

 

III.

Javni uvid u Stručnu podlogu i tri sažetka Stručne podloge, javnost i zainteresirana javnost može izvršiti za vrijeme trajanje javne rasprave svakog radnog dana u razdoblju od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Grada Županje, Upravni odjel komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove, na adresi J.J.Strossmayera 1, u Županji.

Za vrijeme trajanja javne rasprave sažetak Stručne podloge biti će s danom početka javne rasprave (koji je istodoban s početkom javnog uvida) objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

 

IV.

Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održat će se 07. studenog 2014.  godine  (petak) u 12,00 sati  u Velikoj Vijećnici Grada Županje, na adresi J.J.Strossmayera 1, u Županji. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici operatera i izrađivača predmetne Stručne podloge koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

V.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Stručnu podlogu i tri sažetka Stručne podloge u Gradu Županji. Iste mogu slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt telefon 032/492-025.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

VI.

Ova obavijest biti će objavljena u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na objavnim pločama Grada Županje (J.J.Strossmayera 1, Županja), Vukovarsko-srijemske županije (Županijska 11, Vukovar), te na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)  i Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

 

 

KLASA: 351-03/14-04/6

   

URBROJ: 2196/1-14-01-14-2

Vukovar, 13. listopada 2014. godine

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh