Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o Odluci da se Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektirfikacije željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar (faza 1.) upućuje na javnu raspravu

  • 08. prosinca 2014.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članaka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13), odredbe članka 7. stavka 1. točke 2.  Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/14-02/92, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-13 od 05. prosinca 2014. godine, u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat nadogradnje i elektirifikacije željezničke pruge M601Vinkovci – Vukovar (faza 1), nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, iz Zagreba, daje

O B A V I J E S T

o Odluci da se Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektirfikacije željezničke pruge

 M601 Vinkovci – Vukovar  (faza 1.) upućuje na javnu raspravu

 

Predmet javne rasprave je Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektifikacije željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar (faza 1), izrađena od ovlaštenika za stručne poslove zaštite okoliša OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, 10 000 Zagreb, po voditeljici izrade Teni Birov, mag.ing.prosp.arch.

Obavijest o Odluci da se Studija upućuje na javnu raspravu objavljuje se u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na objavnim pločama Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Vukovaru (Županijska 11) i Vinkovcima (Jurja Dalmatinca 37); Grada Vukovara, Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša (Dr.Franje Tuđmana 1, Vukovar); Grada Vinkovaca, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (Kralja Zvonimira 1, Vinkovci), te na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr), Grada Vukovara (www.vukovar.hr) i Grada Vinkovaca (www.vinkovci.hr).

Provedba javne rasprave

Prema Odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode Studija se upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava trajati će u periodu od 19. prosinca 2014. godine do 19. siječnja 2015. godine.

Javnost i zainteresirana javnost za vrijeme trajanje javne rasprave može obavljati javni uvid svakog radnog dana u razdoblju od 09,00 do 14,00 sati u službenim prostorijama:

  1. Vukovarsko-srijemske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na adresi   

            Županijska 11 u Vukovaru i adresi Jurja Dalmatinca 37 u Vinkovcima;

  1. Grada Vukovara, Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno  

            gospodarstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 1, u Vukovaru.

Na javnom uvidu nalazit će se jedna cjelovita Studija i tri sažetka iste. Također, cjelovita Studija objavljuje se s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

Javno izlaganje o predmetnoj Studiji održat će se 08. siječnja 2015.  godine  (četvrtak) u 12,00 sati  u Velikoj Vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, na adresi Županijska 9 u Vukovaru. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predmetnom zahvatu na koja će odgovarati predstavnici nositelja zahvata i izrađivača predmetne Studije.

 

Način sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti:

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na predmetnu Studiju mogu se upisivati u Knjige primjedbi koje će biti postavljene uz predmetnu dokumentaciju na mjestima održavanja javnog uvida, mogu se izreći na zapisnik tijekom javnog izlaganja, ili se mogu dostavljati pisano, poštom ili osobno, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 11, 32 000 Vukovar. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

   

         
    

   PROČELNICA:

   Silvana Tvrz, dipl.ing.građ.

 

 

 

Ispis

Priloženi dokumenti

Vrh