Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o javnoj raspravi

  • 17. listopada 2017.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, na temelju odredbe članka 26. u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine", broj 47/09) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I 351-03/16-02/127, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-14 od 18. rujna 2017. godine, u skladu s odredbama članka 13. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine", broj 61/14 i 3/17) i članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", broj 64/08), daje

 

O B A V I J E S T

 

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području općina Lovas i Tompojevci, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

 

I.

Studija o utjecaju na okoliš vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području općine Lovas i Tompojevci, oznaka: Y1-L17.00.03-G01.0, izrađena od ovlaštenika za stručne poslove zaštite okoliša Elektroprojekt d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, za nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb (u daljnjem tekstu: Studija) upućuje se na javnu raspravu.

 

II.

Javna rasprava u trajanju od trideset dana će se provoditi od 27. listopada 2017. godine do 27. studenoga 2017. godine.

 

III.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnosti će biti omogućen uvid u:

  1. cjelovitu Studiju i sažetak Studije u prostorijama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, na adresi Županijska 11 u Vukovaru, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati,
  2. cjelovitu Studiju i sažetak Studije u prostorijama Općine Lovas, na adresi Ante Starčevića 5 u Lovasu, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 sati,
  3. cjelovitu Studiju i sažetak Studije u prostorijama Općine Tompojevci, na adresi Antuna Gustava Matoša 1 u Tompojevcima, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati,
  4. sažetak Studije u prostorijama Općine Bogdanovci, na adresi Bana J. Jelačića 1 u Bogdanovcima, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 sati,
  5. sažetak Studije u prostorijama Općine Negoslavci, na adresi Vukovarska 7 u Negoslavcima, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 sati,
  6. sažetak Studije u prostorijama Općine Nijemci, na adresi Trg kralja Tomislava 6 u Nijemcima, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati,
  7. sažetak Studije u prostorijama Općine Stari Jankovci, na adresi Dr. F. Tuđmana 13 u Starim Jankovcima, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati,
  8. sažetak Studije u prostorijama Općine Tovarnik, na adresi Antuna Gustava Matoša 2 u Tovarniku, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

 

IV.

Studija će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr) za vrijeme trajanja javne rasprave.

 

V.

Javno izlaganje o Studiji će se održati 8. studenoga 2017. godine s početkom u 12,00 sati u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9 u Vukovaru. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača predmetne Studije, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

 

VI.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti se mogu upisivati u knjige primjedbi, koje će se nalaziti uz izloženu dokumentaciju na mjestima javnog uvida iz točke III. ove Obavijesti, slati poštom na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 9, Vukovar ili e-poštom na: marina.vlajcic@vusz.hr, za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s danom 27. studenoga 2017. godine. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt telefon 032)492-027.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

VII.

Ova obavijest će biti objavljena u dnevnom tisku „Glas Slavonije“, na oglasnoj ploči Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije i oglasnim pločama sljedećih općina: Lovas, Tompojevci, Bogdanovci, Negoslavci, Nijemci, Stari Jankovci i Tovarnik, te na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr) i Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

 

KLASA: 351-03/17-04/1

URBROJ: 2196/1-14-01-17-3

Vukovar, 16. listopada 2017. godine

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

 

 

 

 

Ispis
Vrh