Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora Vukovarsko-srijemske županije

  • 10. srpnja 2009.
  • Ostalo

Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora Vukovarsko-srijemske županije

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj  od 8. srpnja 2009.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ISTJEČE 16. srpnja 2009.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

1. Stručni suradnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora obavlja poslove izvršavanja odredbi Zakona o vodnom gospodarstvu te provedbenih akata donijeti temeljem Zakona, surađuje s nadležnim Ministarstvom, Hrvatskim vodama, tijelima državne uprave i drugim stručnim ustanovama u rješavanju problematike navodnjavanja i melioracijske odvodnje te obavlja i druge poslove koje mu povjere nadređeni službenici.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obavit će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISMENU PROVJERU SU:

  1. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05)
  2. Statut Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 9/09 – objavljen na web stranici Županije)
  3. Odluka o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 16/07)

            Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50%  bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Županije, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,40 – 1,60 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5108,84 kuna bruto. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža ali najviše do 20 %.

 

                                                    POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Ispis
Vrh